WARNER BROS. GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

Deze Voorwaarden (NL) zijn van toepassing als u een consument bent met normale verblijfplaats in Nederland of een Zakelijke Gebruiker (zoals hieronder gedefinieerd) die de Warner Sites & Diensten (zoals hieronder gedefinieerd) vanuit Nederland opent. In andere gevallen zijn de standaard Gebruiksvoorwaarden beschikbaar op https://policies.warnerbros.com/terms/en-us/html/terms_en-us_1.2.0.html van toepassing op uw gebruik van de Warner Sites & Diensten.

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG DOOR — ZIJ ZIJN VAN INVLOED OP UW WETTELIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN EN BEVATTEN BEPAALDE AFSTANDEN VAN RECHTEN, BEPERKINGEN VAN AANSPRAKELIJKHEID, EN – UITSLUITEND VOOR ZAKELIJKE GEBRUIKERS – BEPAALDE VRIJWARINGEN VAN U AAN ONS.

Gebruikte definities in deze Gebruiksvoorwaarden:

Wij heten u welkom en bedanken u voor het gebruiken van een dienst die verstrekt wordt door Warner Bros. Entertainment Inc. (een vennootschap gevestigd te Delaware, VS, met bedrijfsnummer 05-0545059 en ingeschreven bij The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center, 1209 Orange Street, Wilmington DE 19801), of haar dochterondernemingen en gelieerde ondernemingen (hierna te noemen “Warner”, “wij,” “ons”, of “onze”). Na acceptatie zijn deze Voorwaarden juridisch bindend tussen u en Warner en zijn deze van toepassing op uw gebruik van Warner Sites & Diensten.

Op onderdelen van de Warner Sites & Diensten kunnen Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn. Deze Aanvullende Voorwaarden zijn eventueel met een andere entiteit van Warner. Wanneer er Aanvullende Voorwaarden beschikbaar worden gesteld in verband met een onderdeel van de Warner Sites & Diensten, zijn deze Aanvullende Voorwaarden ook van toepassing op uw gebruik van dat onderdeel van de Warner Sites & Diensten en beheersen zij na uw acceptatie daarvan ook deze Voorwaarden, voor zover er geen sprake is van onderlinge tegenstrijdigheden.

Voor Zakelijke Gebruikers: door de Warner Sites & Diensten te openen of gebruiken stemt u ermee in gebonden te zijn aan deze Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden (die hierin door verwijzing zijn opgenomen) en erkent u onze verzameling en gebruik van uw gegevens als omschreven in ons Privacybeleid op https://policies.warnerbros.com/privacy/nl-eu/html/privacy_nl-eu_1.1.0.html. Als u niet gebonden wenst te zijn aan deze Voorwaarden of Terms or Aanvullende Voorwaarden, open en gebruik de Warner Sites & Diensten dan niet.

GEBRUIKSVOORWAARDEN – INHOUD

 1. Wijzigingen aan deze Voorwaarden en de Warner Sites & Diensten
 2. Uw verklaringen
 3. De Warner Dienst
 4. Gebruikersaccounts
 5. Mobiele apparaten
 6. Virtuele Items
 7. Diensten van derden
 8. Gebruikerscontent
 9. Gedragscode
 10. Ongevraagde inzendingen en feedback
 11. Internationaal gebruik
 12. Afwijzing van garanties
 13. Onze verantwoordelijkheid aan u (Beperking van aansprakelijkheid)
 14. Vrijwaring voor Warner – alleen voor Zakelijke Gebruikers
 15. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
 16. Overige belangrijke voorwaarden
 17. Auteursrechtgemachtigde
 18. Toegankelijkheid
 19. Contact met ons

1.  Wijzigingen van deze Voorwaarden en de Warner Sites & Diensten

1.1      Wij behouden ons het recht voor, uitsluitend naar onze keuze, om deze Voorwaarden en de Warner Sites & Diensten van tijd tot tijd te wijzigen om noodzakelijke operationele redenen, veiligheidsredenen of redenen van wet- of regelgeving (waaronder toepasselijke Aanvullende Voorwaarden). Wij kunnen u informeren over wijzigingen aan de Voorwaarden, beleid en Warner Sites & Diensten door deze te plaatsen op de Warner Sites & Diensten, waarbij deze wijzigingen 30 dagen na die melding ingaan, voor zover dit is toegestaan volgens toepasselijk recht. Wij zullen aanvullende maatregelen nemen om de gewijzigde Voorwaarden, beleid en Warner Sites & Diensten te laten gelden in geval dat wettelijk verplicht is.

1.2      Tijdens de 30-dagentermijn kunt u contact met ons opnemen om uw gebruik van de Warner Sites & Diensten te beëindigen per de datum waarop de wijzigingen ingaan en om een terugbetaling te ontvangen voor goederen, diensten en digitale content die u al betaald maar nog niet ontvangen hebt. Als u doorgaat de Warner Sites & Diensten te gebruiken na die 30-dagentermijn stemt u ermee in dat uw voortdurende gebruik van de Warner Sites & Diensten na die melding geldt als uw instemming met de gewijzigde Voorwaarden en beleid, die van toepassing zullen zijn op uw voortdurende gebruik van de Warner Sites & Diensten.

1.3      In elk geval verzoeken wij u om even de tijd te nemen om de geplaatste Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden te bekijken telkens wanneer u de Warner Sites & Diensten gebruikt.

2.  Uw verklaringen

 

Het openen, vooraf bekijken, of anderszins gebruiken van de Warner Sites & Diensten is uitsluitend toegestaan als u 18 jaar of ouder bent, of als u de toestemming hebt van uw ouder of voogd om dit te doen. Gebruik maken van de Warner Sites & Diensten betekent dat u 18 jaar of ouder bent of dat u de toestemming van uw ouder of voogd hebt gekregen om dit te doen. U hebt deze Voorwaarden en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden gelezen, begrepen en ermee ingestemd en u hebt de gegevensverzameling en gebruikspraktijken als bepaald in ons Privacybeleid op https://policies.warnerbros.com/privacy/nl-eu/html/privacy_nl-eu_1.1.0.html gelezen en begrepen.

3.  De Warner Dienst

 

3.1      Warner verleent u een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare, niet-sublicentieerbare en geheel intrekbare licentie om  de Warner Sites & Diensten te openen, bekijken en gebruiken, uitsluitend voor uw eigen interne gebruik zoals bepaald in deze Voorwaarden en eventuele Aanvullende Voorwaarden die ook van toepassing kunnen zijn, en zoals uitdrukkelijk toegestaan door de functies en functionaliteit van Warner Sites & Diensten, onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden en alle toepasselijke Aanvullende Voorwaarden. De Warner Sites & Diensten kunnen u toestaan om bepaalde content, waaronder video, audio, graphics, foto's en tekst (hierna gezamenlijk te noemen “Content”) te bekijken, vooraf te bekijken, selecteren, streamen en openen. Dergelijk gebruik kan beperkt worden (bijvoorbeeld tot ondersteunde apparaten of tot een aantal gelijktijdige streams per account; tot geografische regio; tot tijdvenster; tot abonnementsniveau; of anderszins, en om toegang te krijgen dient u gebruik te maken van een goedgekeurd apparaat met voldoende connectiviteit).

 

3.2      De Warner Sites & Diensten en Content zijn beschermd door auteursrechten, merken, dienstmerken en andere intellectuele eigendomsrechten die eigendom zijn van Warner of haar licentiegevers. Warner respecteert de intellectuele eigendomsrechten van anderen en vraagt u dit ook te doen. Elk onbevoegd gebruik van Content of een ander aspect van de Warner Sites & Diensten of enig deel daarvan geldt als een inbreuk op auteursrecht of andere intellectuele eigendomsrechten, en Warner behoudt zich het recht voor om volledige vervolging in te stellen en haar rechten te doen gelden tegen dergelijke inbreuken voor zover maximaal wettelijk toegestaan, waaronder door het vorderen van civielrechtelijke en strafrechtelijke boetes. De licentie die hierbij aan u wordt verleend eindigt automatisch en onmiddellijk als uw gedrag met betrekking tot de Warner Sites & Diensten in strijd met de wet is. In dat geval moet u het gebruik van de Warner Sites & Diensten staken. Als uw gedrag niet in strijd met de wet is maar u deze Voorwaarden herhaaldelijk niet nakomt, behoudt Warner zich het recht voor om de aan u hierbij verleende licentie te beëindigen en u te verplichten om alle gebruik van de Warner Sites & Diensten en Content te staken. Elke bevoegdheid om door Warner verstrekt materiaal in enig deel van de Warner Sites & Diensten te kopiëren om welke reden ook is beperkt tot het bekijken van één enkele kopie uitsluitend voor uw intern gebruik, tenzij anders aangegeven, en is op voorwaarde dat u alle auteursrechten, merkenrechten en andere eigendomsaanduidingen intact houdt.

 

3.3      Geen enkel aspect van de Warner Sites & Diensten geldt als juridisch, financieel, medisch of andersoortig professioneel advies.

4.  Gebruikersaccounts

4.1  Aanmaken van account

Het kan u verplicht of toegestaan worden om gebruikersaccounts aan te maken (elk hierna te noemen een “Account”) om bepaalde aspecten van de Warner Sites & Diensten te openen of te gebruiken. Als u een Account opent of anderszins toegang verkrijgt tot de Warner Sites & Diensten namens een bedrijf, organisatie of andere entiteit die voldoet aan de vereisten van artikel 6:235 van het Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen een “Zakelijke Gebruiker”), garandeert u dat u de bevoegdheid hebt om ook de Zakelijke Gebruiker te binden aan deze Voorwaarden, en doet u dit bij deze. Zowel u als de Zakelijke Gebruiker zijn verantwoordelijk voor elke niet-nakoming van deze Voorwaarden. U erkent en stemt ermee in dat u geen eigendom of ander eigendomsrechtelijk belang hebt in welke Account dan ook. U stemt ermee in dat alle bijzonderheden die u verstrekt in verband met uw Account uzelf of een Zakelijke Gebruiker betreffen en niet een ander individu of (werkelijke of fictieve) entiteit, en dat die bijzonderheden door u correct, up to date en volledig zullen worden bijgehouden.

4.2  Onderzoek, opschorting en beëindiging

 

4.2.1      In geval Warner redelijkerwijs van mening is dat de gegevens die u verstrekt niet correct, up to date of volledig zijn, of dat u deze Voorwaarden of het toepasselijk recht op andere wijze hebt geschonden, behoudt Warner zich het recht voor om een werkelijke of vermoedelijke niet-nakoming van deze Voorwaarden te onderzoeken en, naar haar redelijke oordeel, uw Account op te schorten of te beëindigen en u de toegang te weigeren tot uw Account, de Warner Sites & Diensten, of de Content (of enig deel daarvan). U stemt ermee in dat Warner uw gedrag, activiteit of identiteit kan melden bij opsporingsinstanties of andere relevante instanties, gerechtelijke stappen tegen u kan nemen, kan reageren op verzoeken om informatie over uw Account of uw gebruik van de Warner Sites & Diensten van opsporingsinstanties of andere relevante instanties, of andere maatregelen kan nemen om onze rechten en de rechten van derden te beschermen.

Als u een Zakelijke Gebruiker bent: Door het accepteren van deze Voorwaarden doet u afstand van alle vorderingen die direct of indirect voortvloeien uit door Warner ondernomen acties tijdens of als gevolg van dit onderzoek.

 

4.2.2      Wij behouden ons het recht voor om alle Warner Sites & Diensten te staken of tijdelijk op te schorten zoals noodzakelijk om operationele redenen, veiligheidsredenen of redenen van wet- of regelgeving, of als wij om redenen die buiten onze redelijke macht liggen niet in staat zijn de Warner Sites & Diensten te verlenen. U kunt in dat geval contact met ons opnemen om uw overeenkomst voor het gebruik van de Warner Sites & Diensten te beëindigen. Als u een consument bent doet niets in deze Voorwaarden of de Aanvullende Voorwaarden afbreuk aan uw wettelijke rechten. Voor meer informatie over uw wettelijke rechten kunt u contact opnemen met de Autoriteit Consument en Markt via https://www.acm.nl/contact.

 

4.3  Accountbeveiliging

U mag het Account van iemand anders nooit gebruiken en u mag iemand anders nooit toegestaan om uw Account te gebruiken. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden onder uw Account, inclusief alle activiteiten en transacties die worden uitgevoerd met behulp van uw Account. U bent verantwoordelijk voor het bewaren van geheimhouding van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Account en u stemt ermee in dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord aan niemand openbaar zult maken. U stemt ermee in om uw Account of het recht om uw Account te gebruiken aan niemand zult overdragen, doorverkopen of anderszins doorgeven. Als u een Zakelijke Gebruiker bent stemt u ermee in dat Warner niet aansprakelijk zal zijn jegens u voor schade die u kunt lijden als gevolg van het gebruik van uw Account door iemand anders, met of zonder uw medeweten. U stemt er ook mee in dat alle informatie die u verstrekt op eigen risico wordt aangeboden en dat Warner deze zal verwerken volgens ons Privacybeleid. Als u reden hebt om aan te nemen dat uw Account niet meer veilig is moet u: (i) uw wachtwoord onmiddellijk wijzigen; en (ii) het probleem onmiddellijk aan ons melden via de contactpagina van onze Klantenservice. Warner kan van u verlangen dat u de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Account wijzigt.

5.  Mobiele apparaten

5.1  Draadloze netwerk kosten

U bent als enige verantwoordelijk voor alle kosten van draadloze netwerken en internetproviders, waaronder kosten voor datagebruik of verzending van berichten die u kunt maken als u mobiele apparaten gebruikt om te communiceren met de Warner Sites & Diensten of om communicaties van Warner te ontvangen.

5.2  Mobiele Software

Warner kan bepaalde mobiele softwareapplicaties (“Apps”) beschikbaar stellen voor downloaden in verband met de Warner Sites & Diensten. U mag Apps uitsluitend gebruiken op goedgekeurde apparaten en voor uw eigen interne gebruik. Het is u niet toegestaan om Apps te wijzigen, overdragen of distribueren. Warner garandeert niet dat de Apps compatibel zullen zijn met uw apparaat. Warner kan ervoor kiezen om van tijd tot tijd updates, bug fixes of andere wijzigingen of  verbeteringen aan te brengen aan Apps; deze updates kunnen naar keuze van u automatisch plaatsvinden of verplicht zijn als u gebruik wilt blijven maken van de Apps, ter redelijke keuze van Warner.

5.3    iTunes App Store

De Aanvullende Voorwaarden in dit artikel 5.3 zijn uitsluitend van toepassing op uw gebruik van Apps gedownload via Apple Inc.’s (“Apple”) iTunes App Store (“iTunes Apps”). U stemt ermee in dat deze Voorwaarden uitsluitend gelden tussen uzelf en  Warner, niet Apple, en dat Apple niet verantwoordelijk is voor iTunes Apps of hun inhoud. Apple is in het geheel niet verplicht tot het geven onderhouds- of ondersteuningsdiensten in verband met iTunes Apps. U mag Apple niet betrekken in vorderingen betreffende uw gebruik van iTunes Apps, noch in vorderingen van derden wegens gestelde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten door iTunes Apps. U stemt ermee in te zullen voldoen aan alle overeenkomsten met derden in verband met uw gebruik van iTunes Apps (bijvoorbeeld aan het contract met uw draadloze netwerkprovider). Tenslotte stemt u ermee in dat Apple en de dochterondernemingen van Apple derden-begunstigden zijn van de overeenkomst die tot stand komt door deze Voorwaarden, uitsluitend met het doel om de toepasselijke voorwaarden jegens u af te dwingen in verband met uw gebruik van iTunes Apps.

6.  Virtuele Items

 

6.1   De Warner Sites & Diensten kunnen fictieve credits, items, beloningen, punten, valuta, etc. bevatten (hierna gezamenlijk te noemen “Virtuele Items”). De Virtuele Items mogen uitsluitend gebruikt worden binnen de Warner Sites & Diensten. U ontvangt uitsluitend een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare en geheel herroepelijke licentie om de Virtuele Items te gebruiken in samenhang met de Warner Sites & Diensten en op de wijze als beheerst door deze Voorwaarden. U hebt geen recht, eigendomsrecht, belang of eigendom in of op Virtuele Items. Virtuele Items hebben geen monetaire waarde en zijn niet inwisselbaar voor bedragen in geld.

 

6.2  Elke onbevoegde overdracht, verhandeling, verkoop of inruil van Virtuele Items aan wie dan ook, inclusief andere gebruikers van de Warner Sites & Diensten, is strikt verboden. Warner kan maatregelen nemen die zij redelijkerwijs passend acht in reactie daarop, waaronder de opschorting van een betrokken Account. U erkent en stemt ermee in dat Warner niet aansprakelijk is voor gebruik of verlies van Virtuele Items door onbevoegd handelen van derden, zoals hacken, phishing, password mining, social engineering, of welke andere onbevoegde handeling dan ook. Warner kan onder omstandigheden verloren Virtuele Items vervangen, uitsluitend naar ons redelijke oordeel en van geval tot geval, zonder dat daar voor Warner enige verplichting of aansprakelijkheid uit ontstaat.

 

7.  Diensten van derden

De Warner Sites & Diensten kunnen linken naar, integreren met, of content, sites, diensten of platforms van derden bevatten, waaronder adverteerders, internetverkopers en sociale netwerken (hierna gezamenlijk te noemen “Diensten van Derden”). Warner verleent geen goedkeuring aan en is niet verantwoordelijk voor Diensten van Derden, in de zin van hun correctheid, juistheid, geldigheid, gepastheid, betrouwbaarheid, rechtmatigheid, veiligheid of anderszins, en Warner is niet aansprakelijk in verband daarmee. Verwijzingen naar Diensten van Derden houden geen goedkeuring in van welke Diensten van Derden dan ook door Warner, noch associatie met haar operators. Uw omgang met de Diensten van Derden is uitsluitend tussen u en de betreffende Diensten van Derden. Voor meer informatie over Diensten van Derden kunt u de respectievelijke gebruiksvoorwaarden en privacybeleiden van de Diensten van Derden raadplegen.

8.  Gebruikerscontent

 

8.1   Van tijd tot tijd kunt u door bepaalde aspecten van de Warner Sites & Diensten worden uitgenodigd of anderszins toegestaan om een veelheid aan content in te sturen of te plaatsen op de Warner Sites & Diensten, zoals tekst (inclusief opmerkingen en reviews), beelden, video's, muziek en andere informatie, hetzij rechtstreeks naar de Warner Sites & Diensten, hetzij via een Dienst van een Derde (hierna gezamenlijk te noemen “Gebruikerscontent”). Uw Gebruikerscontent blijft van u, tenzij in Aanvullende Voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald. Wij maken u er echter op attent dat Gebruikerscontent niet vertrouwelijk is en toegankelijk kan zijn voor andere gebruikers en het publiek. Door het insturen of plaatsen van Gebruikerscontent op de Warner Sites & Diensten (hetzij rechtstreeks hetzij via een Dienst van een Derde) verleent u Warner bovendien een royalty-vrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve, sublicentieerbare, overdraagbare, onbeperkte licentie om de Gebruikerscontent te gebruiken, tezamen met alle (eventuele) toestemmingen en afstandsverklaringen van morele rechten ten gunste van Warner die (eventueel) benodigd zijn om de Gebruikerscontent te verveelvoudigen, distribueren, in het openbaar uit te voeren, in het openbaar te tonen, aan het publiek mee te delen, te wijzigen en er afgeleide werken van te maken, op welke wijze ook en in alle media formats en kanalen die nu bekend zijn of in de toekomst uitgevonden zullen worden voor altijd, en om reclame te maken voor dit gebruik en dit te promoten, zonder verdere kennisgeving aan of toestemming van u of aan anderen, en zonder daarvoor een vergoeding of verwijzing verschuldigd te zijn aan u of aan anderen.

 

8.2  Wij verzoeken u om kopieën van alle Gebruikerscontent te bewaren, aangezien Warner niet verplicht is om Gebruikerscontent op te slaan of aan u te retourneren, tenzij Warner daartoe verplicht is uit hoofde van toepasselijk recht, zoals de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Op uw inzending van Gebruikerscontent is geen enkele verplichting tot geheimhouding, naamsvermelding of anderszins van toepassing. U bent als enige verantwoordelijk voor uw Gebruikerscontent. Warner treedt slechts op als een passief kanaal voor Gebruikerscontent die verschijnt op de Warner Sites & Diensten, en is niet aansprakelijk voor gebruik, openbaarmaking of tentoonstelling van Gebruikerscontent – waaronder mogelijk verwerpelijke of aanstootgevende Gebruikerscontent – jegens u, andere gebruikers of derden. Warner is niet verplicht tot het monitoren van Gebruikerscontent of gebruik van de Warner Sites & Diensten. Warner heeft echter wel het recht om Gebruikerscontent te monitoren en modereren, naar ons enige redelijke oordeel, en om onze intellectuele eigendomsrechten op Gebruikerscontent of die van een derde te doen gelden. Warner behoudt zich het recht voor om Gebruikerscontent weg te gooien of te verwijderen uit de Warner Sites & Diensten uitsluitend naar ons redelijke oordeel en zonder enige aansprakelijkheid.

 

8.3  U stemt in met het volgende voor wat betreft uw Gebruikerscontent:

 

8.3.1  U hebt de toestemming verkregen van elke identificeerbare persoon die voorkomt in uw Gebruikerscontent (of, in het geval van minderjarigen, de toestemming van de ouder of voogd van de minderjarige) om de naam respectievelijk de stem, gelijkenis of andere persoonsgegevens betreffende die persoon te gebruiken in verband met de Warner Sites & Diensten en in overeenstemming met deze Voorwaarden.

 

8.3.2  Uw Gebruikerscontent levert geen inbreuk op, schending van of wederrechtelijke toe-eigening van intellectuele eigendomsrechten van derden op, waaronder auteursrechten, bedrijfsgeheimen en merkenrechten.

 

8.3.3  Uw Gebruikerscontent, zoals gebruikt in verband met de Warner Sites & Diensten, zal geen schending opleveren van toepasselijke wet- en regelgeving en zal geen inbreuk op of schending van rechten van een derde opleveren, waaronder privacyrechten van derden of rechten van derden inzake gegevensbescherming.

 

8.3.4  Warner kan de hierin verleende rechten op uw Gebruikerscontent doen gelden zonder dat zij enige betaling aan royalty's, residuen, gilde-/verenigingskosten, etc. verschuldigd is aan u of aan een derde.

 

9.  Gedragscode

 

U stemt ermee in dat u de Warner Sites & Diensten niet zult gebruiken om Gebruikerscontent te uploaden, plaatsen of anderszins distribueren die:

Bij het gebruik van de Warner Sites & Diensten stemt u ook in om het volgende niet te doen:

10.  Ongevraagde inzendingen en feedback

 

Wij maken u erop attent dat Warner geen ongevraagde inzendingen accepteert van concepten, creatieve ideeën, suggesties, verhalen, scripts, of andere potentieel creatieve content (“Ongevraagde Inzendingen”). Dit ter vermijding van de mogelijkheid van toekomstige misverstanden wanneer projecten die ontwikkeld zijn door personeel of vertegenwoordigers van Warner in de ogen van anderen zouden kunnen lijken op hun ingezonden concepten, creatieve ideeën, suggesties, verhalen, scripts, of andere potentieel creatieve content. Stuurt u daarom alstublieft geen Ongevraagde Inzendingen aan Warner. In geval u ons toch een Ongevraagde Inzending toestuurt, begrijpt u en stemt u ermee in dat uw Ongevraagde Inzending geen vertrouwensrelatie tot stand brengt tussen u en Warner en dat wij niet verplicht zijn om ons te onthouden van het gebruik van de Ongevraagde Inzending (geheel of gedeeltelijk), deze vertrouwelijk te behandelen, of om u een vergoeding te betalen voor ons gebruik ervan.

11.  Internationaal gebruik

 

De Warner Sites & Diensten zijn uitsluitend bestemd voor gebruikers die consumenten zijn met hun normale verblijfplaats in Nederland of Zakelijke Gebruikers gevestigd in Nederland. Warner garandeert niet dat elk aspect van de Warner Sites & Diensten passend of beschikbaar voor gebruik is in een rechtsgebied in het bijzonder.

12.  Afwijzing van garanties

 

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de  Warner Sites & Diensten:

 

12.1  Wegens factoren als het feit dat de verstrekking van de Warner Sites & Diensten via internet plaatsvindt, garandeert Warner niet dat de Warner Sites & Diensten beschikbaar, ononderbroken, veilig en vrij van fouten zullen zijn, noch dat de Warner Sites & Diensten of de diensten die de Warner Sites & Diensten beschikbaar maken vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.

 

12.2  Als u een consument bent doet niets in deze Voorwaarden afbreuk aan uw wettelijke rechten.

 

12.3  Als u een Zakelijke Gebruiker bent:

 
 1. geeft Warner geen garanties over het gebruik of de resultaten van het gebruik van de Warner Sites & Diensten, informatie, software, content, of andere materialen die beschikbaar zijn via de Warner Sites & Diensten, of andere websites, apps, platforms en diensten die gelinkt zijn aan de Warner Sites & Diensten, in de zin van hun correctheid, juistheid, geldigheid, gepastheid, betrouwbaarheid, rechtmatigheid, veiligheid of anderszins;
 2.  
 3. accepteert Warner geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of weglatingen in die diensten, informatie, software, content, of ander materiaal dat beschikbaar is via de Warner Sites & Diensten, noch voor andere websites, apps, platforms en diensten die gelinkt zijn aan de  Warner Sites & Diensten;
 4.  
 5. geeft Warner geen garanties dat uw gebruik van de Warner Sites & Diensten, informatie, software, content, of ander materiaal dat beschikbaar is via de Warner Sites & Diensten noch websites, apps, platforms en diensten die gelinkt zijn aan de Warner Sites & Diensten geen inbreuk zal maken op de rechten van anderen; en
 6.  
 7. roept niets in deze Voorwaarden nieuwe impliciete garanties in het leven met betrekking tot de Warner Sites & Diensten.
 8.  

13.  Onze verantwoordelijkheid aan u (Beperking van aansprakelijkheid)

13.1   ALS U EEN CONSUMENT BENT

 

13.1.1   Wij zijn verantwoordelijk jegens u voor door ons veroorzaakte (financiële) schade als gevolg van verwijtbaar handelen of nalaten. Als wij deze Voorwaarden niet nakomen, zijn wij verantwoordelijk voor de (financiële) schade die u lijdt die een gevolg is van onze niet-nakoming van deze Voorwaarden of ander verwijtbaar handelen of nalaten van onze kant. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor (financiële) schade die onvoldoende causaal verband heeft met de schadeveroorzakende gebeurtenis.

 

13.1.2   Onze aansprakelijkheid jegens u wordt door ons op geen enkele wijze uitgesloten of beperkt voor zover dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers; in gevallen van opzet of grove schuld van onze kant, voor fraude of bedrieglijke voorstelling van zaken; en voor niet-nakoming van uw wettelijke rechten in verband met de producten.

 

13.1.3   Wij zijn niet verantwoordelijk voor  uw gebruik of onvermogen tot gebruik van de Warner Sites & Diensten, behoudens voor zover wij uw wettelijke rechten schenden in verband met goederen, betaalde diensten of digitale content.

 

13.1.4    Wanneer zijn wij aansprakelijk voor schade veroorzaakt door gebrekkige digitale content? Indien gebrekkige digitale content die wij hebben geleverd een apparaat of digitale content die aan u toebehoort beschadigt, en deze schade door ons is veroorzaakt en voortvloeit uit verwijtbaar handelen of nalaten, dan zullen wij hetzij de schade repareren, hetzij u compensatie betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk: (i) voor schade die u kon hebben vermeden door ons advies op te volgen om een update toe te passen die u gratis werd aangeboden; of (ii) voor schade die veroorzaakt is doordat u installatie-instructies niet juist hebt opgevolgd of de door ons geadviseerde minimale vereisten niet voorhanden hebt gehad.

 

13.1.5   Wij zijn niet verantwoordelijk voor omzetderving. Als u een consument bent leveren wij u de Warner Sites & Diensten alleen voor gebruik in huis en privégebruik. Als u de Warner Sites & Diensten voor een commercieel of zakelijk doel of voor doorverkoop gebruikt, is onze aansprakelijkheid jegens u beperkt zoals bepaald in artikel 13.2.

 

13.2  ALS U EEN ZAKELIJKE GEBRUIKER BENT

 

13.2.1  Onze aansprakelijkheid jegens u wordt door ons op geen enkele wijze uitgesloten of beperkt voor zover dit onwettig zou zijn. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of de nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en in gevallen van opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant.

 

13.2.2  Met inachtneming van 13.2.1, en behoudens voor zover uitdrukkelijk anders aangegeven in toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, zal de  totale aansprakelijkheid van Warner jegens u in verband met de Warner Sites & Diensten of deze Voorwaarden in geen geval hoger zijn dan het hoogste van de volgende bedragen: het bedrag dat (eventueel) door u aan Warner betaald is in de zes maanden onmiddellijk voorafgaand aan de gebeurtenis die aanleiding was tot de vordering, óf £ 100,-. De uitsluitingen en beperkingen in dit artikel zijn van toepassing op alle procedures; wegens niet-nakoming, onrechtmatig gedrag, nalatigheid, of uit welken hoofde dan ook (met uitzondering van opzet of bewuste roekeloosheid van onze kant), ongeacht de grond waarop aansprakelijkheid wordt gevorderd.

 

13.2.3  Met inachtneming van 13.2.1 accepteert Warner geen aansprakelijkheid voor een van de volgende schades als gevolg van uw gebruik of onvermogen tot gebruik van de Warner Sites & Diensten: winstderving, verlies van zakelijke kansen, bedrijfsonderbreking, verlies van verwachte besparingen, of verlies van goodwill of reputatie, (financiële) schadevergoeding bij wijze van straf, incidentele, bijzondere schade, of schade als voorbeeldfunctie, uit hoofde van of in verband met deze Voorwaarden, of uw gebruik of onvermogen tot gebruik van de Warner Sites & Diensten, of indirecte of gevolgschade.

 

14.  Vrijwaring voor Warner – alleen voor Zakelijke Gebruikers

 

U stemt ermee in om Warner en haar bestuurders, functionarissen, aandeelhouders, moederondernemingen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, agenten en licentiegevers (hierna gezamenlijk te noemen de "Gevrijwaarde Partijen") te vrijwaren tegen en schadeloos te stellen voor alle schades, onkosten, schadevergoedingen en kosten, waaronder redelijke advocaatkosten, die geleden worden door de Gevrijwaarde Partijen en voortvloeien uit een derdenvordering, daadwerkelijk of dreigend (te worden) ingesteld tegen een van de Gevrijwaarde Partijen, als gevolg van uw handelen of nalaten met betrekking tot: (i) uw niet-nakoming van de hierin overeengekomen garanties en afspraken; (ii) uw gebruik van de Warner Sites & Diensten; (iii) uw plaatsing of verzending van Gebruikerscontent op de Warner Sites & Diensten; (iv) elk gebruik van uw Account dat in strijd is met deze Voorwaarden of uw niet-nakoming van aangegane verplichtingen via het gebruik van uw Account door u of een derde; of (v) uw opzet.

15.  Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

15.1  Informele beslechting

 

In geval zich een geschil voordoet tussen u en ons, en u bent een:

 1. Zakelijke Gebruiker: dan stemt u ermee in om ons eerst in kennis te stellen van uw klacht via e-mail aan legal@wb.com, zodat partijen kunnen proberen het geschil informeel op te lossen binnen zestig (60) dagen na de datum waarop uw klacht is ontvangen; of
 2.  
 3. Consument: dan kunt u contact met ons opnemen via e-mail op legal@wb.com zodat wij kunnen proberen het geschil informeel op te lossen. U bent echter niet verplicht om gebruik te maken van deze mogelijkheid voor informele geschillenbeslechting en desgewenst kan er direct een gerechtelijke procedure worden begonnen. Wij maken u er bovendien op attent dat geschillen voor online beslechting kunnen worden voorgelegd aan het European Commission Online Dispute Resolution platform.
 4.  

15.2  Toepasselijk recht en forumkeuze

 

Tenzij hierin anders is bepaald worden deze Voorwaarden beheerst door en geïnterpreteerd en afgedwongen volgens Nederlands recht. U en wij komen beiden overeen dat de Nederlandse rechter de niet-exclusieve rechtsbevoegdheid heeft.

 

16.  Overige belangrijke voorwaarden

16.1  Gebeurtenissen buiten onze macht

 
 1. Warner heeft geen enkele aansprakelijkheid jegens u om redenen van niet-nakoming of vertraagde nakoming van enige verplichting uit deze Voorwaarden indien die vertraging of een niet-nakoming veroorzaakt wordt door overmacht, wat inhoudt natuurrampen, storm, brand, ongeval, onverwachte werkonderbreking, stroomuitval, satellietuitval, staking, werknemersuitsluiting, arbeidsgeschillen, burgerlijke ongeregeldheden, rellen, oorlog, nationale noodtoestand, overheidsoptreden, of een andere oorzaak die buiten haar macht ligt.
 

16.2  Ook als wij deze Voorwaarden met vertraging afdwingen kunnen wij ze later alsnog afdwingen

 

Indien een van ons beiden niet of met vertraging onze rechten afdwingt onder deze Voorwaarden houdt dat geen afstand in van die rechten, noch zal gedeeltelijke uitoefening van die rechten een verdere uitoefening daarvan in de weg staan.

16.3  In geval een rechter een deel van deze Voorwaarden als onwettig beoordeelt blijft de rest van kracht.

 

In geval enig deel van een bepaling van deze Voorwaarden onwettig, nietig of om enige reden niet-afdwingbaar geacht wordt, dan zal die bepaling beschouwd worden als afsplitsbaar van deze Voorwaarden en laat deze de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen onverlet.

16.4  Interpretatie

 

De kopjes van de artikelen van deze Voorwaarden dienen uitsluitend ter referentie en kunnen niet in aanmerking worden genomen bij de interpretatie van deze Voorwaarden. Tenzij de context van deze Voorwaarden duidelijk anders vereist: (a) omvatten verwijzingen naar het enkelvoud ook een verwijzing naar het meervoud, naar het meervoud ook het enkelvoud, en naar het deel ook het geheel; (b) heeft “of” de inclusieve betekenis “x” of “y” of zowel “x” als “y”; (c) heeft ”inclusief” de inclusieve betekenis die vaak geïdentificeerd wordt met de frase “inclusief maar niet beperkt tot” of “inclusief zonder beperking;” en (e) hebben referenties naar “hieronder,” “hierin,” of “hiervan” betrekking op deze Voorwaarden als geheel. Elke verwijzing in deze Voorwaarden naar een wet, regel, regelgeving of overeenkomst, inclusief deze Voorwaarden, wordt geacht om die wet, regel, regelgeving of overeenkomst te omvatten zoals die van tijd tot tijd aangepast, gevarieerd, gewijzigd of aangevuld kan worden.

16.5  Sommige delen van deze Voorwaarden blijven ook na beëindiging van kracht

 

Elke bepaling van deze Voorwaarden die naar zijn aard, expliciet of impliciet is bedoeld om van kracht te worden of te blijven na beëindiging van uw betaalde diensten en digitale content of ander gebruik van de Warner Sites & Diensten, blijft volledig van kracht, inclusief: de formulering voorafgaand aan het onderdeel Inhoud, artikelen 3.2, 3.3, 4, 5, 6.3, en 7 t/m 16 van de Gebruiksvoorwaarden.

16.6  Gehele Overeenkomst – voor Zakelijke Gebruikers

 

Deze Voorwaarden, inclusief de Gebruiksvoorwaarden en inclusief het Privacybeleid en eventueel toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, vormen de gehele overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de onderwerpen daarin.

 

17.  Auteursrechtgemachtigde

Mocht u van mening zijn dat Gebruikerscontent of ander materiaal op de Warner Sites & Diensten inbreuk maakt op uw auteursrechten dan kunt u de volgende informatie schriftelijk richten aan onze Auteursrechtgemachtigde op het onderstaande adres.

 1. Uw naam, adres, telefoonnummer en (indien beschikbaar) e-mailadres;

 2. Een beschrijving van het auteursrechtelijk beschermde werk waarop volgens u inbreuk is gemaakt;

 3. De exacte URL of een beschrijving van elke plaats waar beweerdelijk inbreukmakend materiaal zich bevindt;

 4. een schriftelijke verklaring van u dat u te goeder trouw meent dat het betwiste gebruik niet is toegestaan door u, uw vertegenwoordiger, of de wet;

 5. uw elektronische of fysieke handtekening of de elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is namens u te handelen; en

 6. een verklaring van u dat de informatie in uw melding correct is en dat u gemachtigd bent te handelen namens de eigenaar van een exclusief recht waarop beweerdelijk inbreuk gemaakt wordt.

Bovenstaande informatie moet worden ingediend bij Warner’s Auteursrechtgemachtigde op het volgende adres:

  Warner Bros. Entertainment Inc.
  Attention: Copyright Agent
  4000 Warner Boulevard
  Burbank, CA 91522
  Tel: (818) 977-0018
  Fax: (818) 977-7929
  Email: copyright@wb.com

Als wij een melding ontvangen dat Gebruikerscontent inbreuk maakt op de Intellectuele Eigendomsrechten van een derde, kunnen wij de Gebruikerscontent verwijderen. Wij hebben een beleid voor herhaaldelijke inbreukmakers en behouden ons het recht voor om uw Account te beëindigen wegens inbreukmakende Gebruikerscontent die in strijd is met deze Voorwaarden, zowel eenmalig als herhaaldelijk.

18.  Toegankelijkheid

Wij streven ernaar om de content op deze website bruikbaar te maken voor alle bezoekers, inclusief bezoekers met beperkingen. In geval u problemen ervaart bij het gebruiken van deze website, met of zonder hulptechnologie, neemt u dan contact op met ons op accessibility@wb.com. Om ons in staat te stellen u op de meest behulpzame manier te antwoorden, geeft u de aard van uw probleem bij het gebruik van de website aan, het betreffende specifieke internetadres (URL link), en uw volledige contactgegevens, inclusief e-mailadres en telefoonnummer. Bedankt dat u ons helpt om uw online ervaring prettiger te maken.

19.  Contact met ons

U kunt contact met ons opnemen op de hierin aangegeven adressen met specifieke verzoeken, of met de klantenservice op Customer Service voor algemene vragen. Stuur ons alstublieft geen Ongevraagde Inzendingen (zoals aangegeven in bovenstaande artikel 10).

VOOR ZAKELIJK GEBRUIKERS: ALS U NIET JURIDISCH GEBONDEN WENST TE ZIJN AAN ALLE VOORWAARDEN, MAG U DE WARNER SITES & DIENSTEN NIET GEBRUIKEN.

Laatst bijgewerkt: oktober 27, 2020.