WARNER BROS. ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze Algemene Voorwaarden (België) zijn van toepassing, indien u als consument ingezetene van België of een Zakelijke Gebruiker (als hierna vastgesteld) bent, die Warners Sites & Diensten (zoals hieronder omschreven) vanuit België bezoekt. In alle andere gevallen regelen de standaard-Algemene Voorwaarden, beschikbaar op https://policies.warnerbros.com/terms/en-us/html/terms_en-us_1.2.0.html uw gebruik van Warners Sites & Diensten.

LEES DEZE GEBRUIKSVOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR - ZIJ BEÏNVLOEDEN UW WETTELIJKE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN EN OMVATTEN WELBEPAALDE VERKLARINGEN INZAKE AFSTAND VAN RECHTEN, AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN EN, ENKEL VOOR ZAKELIJKE GEBRUIKERS, WELBEPAALDE SCHADEVERGOEDINGEN VAN U AAN ONS.

In deze Algemene Voorwaarden gebruikte definities:

Welkom en bedankt voor uw gebruik van een dienst, die wordt verleend door Warner Bros. Entertainment Inc. (een in Delaware, Verenigde Staten opgerichte vennootschap, met ondernemingsnummer 05-0545059 en ingeschreven bij The Corporation Trust Company, Corporation Trust Center in de 1209 Orange Street, te Wilmington DE 19801) & Warner Bros. Entertainment Nederland B.V., ingeschreven bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 33042612 en gevestigd aan de Piet Heinkade 173, te 1019 GM Amsterdam in Nederland, handelend door toedoen van haar Belgische bijkantoor, gevestigd in het Regus Park Atrium in de Koloniënstraat 11, te 1000 Brussel en met Belgisch ondernemingsnummer 0464.521.914 of haar dochtervennootschappen of geassocieerde vennootschappen (hierna “Warner”, “wij”, “we”, “ons”, of “onze” genoemd). Deze Voorwaarden zijn een wettelijk bindende overeenkomst tussen u en Warner en regelen uw gebruik van Warners Sites & Diensten.

Gedeelten van Warners Sites & Diensten kunnen onderworpen zijn aan Aanvullende Voorwaarden. Dergelijke Aanvullende Voorwaarden worden mogelijk met een andere Warner-rechtspersoon aangegaan. Indien Aanvullende Voorwaarden in verband met ongeacht welk aspect van Warners Sites & Diensten ter beschikking worden gesteld, zijn voornoemde voorwaarden eveneens van toepassing op uw gebruik van dat aspect van Warners Sites & Diensten en zij hebben, voor zover er een conflict mee bestaat, voorrang op deze Voorwaarden.

Met het bezoek of gebruik van Warners Sites & Diensten, stemt u ermee in door zowel deze Voorwaarden als door alle toepasselijke Aanvullende Voorwaarden te worden verbonden (die in het onderhavige document door middel van verwijzing zijn opgenomen). Tevens erkent u en stemt u ermee in dat u behoorlijk in kennis bent gesteld over de verzameling en het gebruik van uw gegevens in ons Privacybeleid, te raadplegen op https://policies.warnerbros.com/privacy/nl-eu/html/privacy_nl-eu_1.1.0.html. Indien u niet door deze Voorwaarden of Aanvullende Voorwaarden wenst te worden gebonden, zie dan af van het bezoek of gebruik van Warners Sites & Diensten.

ALGEMENE VOORWAARDEN - INHOUD

 1. Wijzigingen aan deze Voorwaarden en aan Warners Sites & Diensten
 2. Uw Voorstellingen
 3. Warners Dienst
 4. Gebruikersaccounts
 5. Mobiele toestellen
 6. Virtuele voorwerpen
 7. Diensten van derden
 8. Gebruikersinhoud
 9. Gedragscode
 10. Ongevraagde indieningen en feedback
 11. Internationaal gebruik
 12. Afwijzing van aansprakelijkheid
 13. Onze verantwoordelijkheid aan u (Aansprakelijkheidsbeperking)
 14. Vergoeding voor Warner - Enkel voor Zakelijke Gebruikers
 15. Toepasselijke wetgeving en geschillenregeling
 16. Andere belangrijke Voorwaarden
 17. Toegankelijkheid
 18. Neem contact met ons op

1.    Wijzigingen aan deze Voorwaarden en aan Warners Sites & Diensten

1.1      We behouden ons het recht om, naar eigen goeddunken, deze Voorwaarden (met inbegrip van toepasselijke Aanvullende Voorwaarden) en Warners Sites & Diensten omwille van noodzakelijke operationele, veiligheids-, wettelijke of regelgevende redenente wijzigen. U stemt ermee in dat wij u in kennis kunnen stellen over veranderingen aan de Voorwaarden, beleidsvoorschriften en Warners Sites & Diensten door deze op Warners Sites & Diensten te plaatsen. Deze veranderingen worden 30 dagen na een dergelijke kennisgeving van kracht.

1.2      Gedurende dergelijke kennisgevingsperiode van 30 dagen, mag u contact met ons opnemen om een einde te stellen aan uw gebruik van Warners Sites & Diensten op de datum dat de veranderingen in voege treden. Indien u Warners Sites & Diensten na voornoemde periode van 30 dagen blijft gebruiken stemt u ermee in dat uw voortgezette gebruik van Warners Sites & Diensten na dergelijke kennisgeving uw instemming met de gewijzigde Voorwaarden en beleidsvoorschriften uitmaakt, die uw voortgezette gebruik van Warners Sites & Diensten regelt.

1.3      Neem evenwel bij ieder gebruik van Warners Sites & Diensten een ogenblik de tijd om de online geplaatste Voorwaarden en toepasselijke Aanvullende Voorwaarden te doorlopen.

2.   Uw Voorstellingen

 

Door Warners Sites & Diensten te bezoeken, uit te proberen of anderszins te gebruiken, stemt u ermee in dat u ouder dan 18 jaar bent, of te dien einde toestemming van uw ouders of voogd heeft bekomen. U stemt ermee in dat u deze Voorwaarden en alle toepasselijke Aanvullende Voorwaarden heeft doorgelezen, ze heeft begrepen en ermee heeft ingestemd en dat u de in ons Privacybeleid uiteengezette gegevensverwerking en gebruikspraktijken op https://policies.warnerbros.com/privacy/nl-eu/html/privacy_nl-eu_1.1.0.html heeft gelezen en begrepen.

3.   Warners Dienst

 

3.1      Onder voorbehoud van uw naleving van deze Voorwaarden en alle toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, verleent Warner u een beperkte, niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven, niet-overdraagbare en volledig herroepbare licentie om Warners Sites & Diensten uitsluitend voor uw eigen, interne gebruik te bezoeken, bezichtigen en gebruiken, als bedoeld in deze Voorwaarden en alle andere, mogelijk van toepassing zijnde Aanvullende Voorwaarden en als uitdrukkelijk toegestaan door de functies en functionaliteit van Warners Sites & Diensten. Warners Sites & Diensten kunnen u in staat stellen om bepaalde inhoud te bezichtigen, uit te proberen, uit te kiezen, te streamen en te bezoeken, met inbegrip van maar niet beperkt tot, video, audio, afbeeldingen, foto's en tekst (hierna gezamenlijk “Inhoud” genoemd). Dit gebruik is mogelijk beperkt (bijvoorbeeld, door ondersteunde toestellen of door gelijktijdige streams per account; door geografische regio; door tijdspanne; door abonnementsniveau; of anderszins, en voornoemd bezoek vereist uw gebruik van een goedgekeurd toestel met toereikende connectiviteit).

 

3.2      Warners Sites & Diensten en Inhoud worden beschermd door auteursrechten, handels- en dienstmerken of andere door Warner of haar licentiegevers in bezit zijnde intellectuele eigendomsrechten. Warner leeft de intellectuele eigendomsrechten van anderen na en vraagt u om hetzelfde te doen. Ieder ongeoorloofd gebruik van Inhoud of ieder ander aspect van Warners Sites & Diensten, of ieder gedeelte ervan, geldt als een schending van auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten en Warner behoudt zich het recht voor om dergelijke schendingen in rechte te vervolgen en haar rechten, in de ruimste zin als wettelijk toegestaan, af te dwingen, met inbegrip van het beogen van burgerlijke en strafrechtelijke sancties. De hierin aan u verleende licentie neemt van rechtswege en onverwijld een einde, indien uw gedrag met betrekking tot Warners Sites & Diensten onwettelijk is. In dit geval dient u het gebruik van Warners Sites & Diensten te staken. Indien uw gedrag niet illegaal is maar u herhaaldelijk deze Voorwaarden schendt, behoudt Warner zich het recht voor de aan u in het onderhavige document verleende licentie te beëindigen en u te verplichten om ieder gebruik van Warners Sites & Diensten en Inhoud te staken. Behoudens andersluidende bepaling, blijft iedere door Warner verleende machtiging om voor ongeacht welke reden in ieder gedeelte van Warners Sites & Diensten materiaal te kopiëren, beperkt tot de bezichtiging van een enkele kopie die uitsluitend voor uw eigen, interne gebruik is bedoeld. Tevens is voornoemde machtiging onderworpen aan het onverlet laten van alle auteursrechten, handelsmerken en andere eigendomsrechtelijke kennisgevingen.

 

3.3      Geen enkel aspect van Warners Sites & Diensten maakt een juridisch, financieel, medisch of andersoortige categorie van professioneel advies uit.

 

4.   Gebruikersaccounts

4.1   Accountcreatie

U kan worden verplicht of toegestaan om gebruikersaccounts aan te maken (hierna ieder een “Account” genoemd) met het oog op bezoek of gebruik van welbepaalde aspecten van Warners Sites & Diensten. Mocht u in naam van een vennootschap, organisatie of andere rechtspersoon (hierna een “Zakelijke Gebruiker” genoemd) een Account openen of anderszins Warners Sites & Diensten bezoeken, dan vertegenwoordigt en waarborgt u dat u gemachtigd bent om deze Zakelijke Gebruiker tevens aan deze voorwaarden te binden -en daartoe overgaat- en dat zowel uzelf als de Zakelijke Gebruiker voor iedere schending van deze Voorwaarden instaan. U erkent en stemt ermee in dat u geen eigendoms- of ander eigendomsrechtelijk belang in een Account heeft. U stemt ermee in dat alle door u in verband met uw Account verleende bijzonderheden uzelf of een van toepassing zijnde Zakelijke Gebruiker betreffen en geen andere persoon of rechtspersoon (echt of fictief) en dat dergelijke bijzonderheden door u als zijnde correct, actueel en volledig worden bijgehouden.

4.2   Onderzoek, opschortingen en beëindiging

 

4.2.1      Indien Warner over een redelijk vermoeden beschikt dat de door u verstrekte informatie niet correct, actueel of volledig is, of dat u anderszins deze Voorwaarden of ongeacht welke toepasselijke wetgeving heeft geschonden, behoudt Warner zich het recht voor om een daadwerkelijke of vermoedelijke schending van deze Voorwaarden te onderzoeken en, redelijkerwijs naar eigen goeddunken, uw Account op te schorten of te beëindigen en u de toegang tot uw Account, Warners Sites & Diensten of de Inhoud (of ieder deel ervan) te ontzeggen. U stemt ermee in dat Warner uw gedrag, activiteit of identiteit aan wetshandhaving of andere passende overheden kan rapporteren, een rechtsvordering tegen u kan instellen, op informatieverzoeken door wetshandhaving of andere passende overheden omtrent uw Account of het gebruik van Warners Sites & Diensten kan reageren of anderszins handelingen met het oog op de bescherming van onze rechten of die van een derde kan stellen.

Indien u een Zakelijke Gebruiker bent: neemt u, met de aanvaarding van deze Voorwaarden, afstand van iedere vordering die, al dan niet rechtstreeks, voortvloeit uit een gedurende of als gevolg van dit onderzoek door Warner gestelde handeling.

 

4.2.2      Mocht het nodig zijn omwille van een operationele of de veiligheids-, wettelijke of regelgevende reden of omwille van een reden die redelijkerwijs buiten onze controle ligt, die ons belet om Warners Sites & Diensten te leveren, behouden we ons het recht voor iedere of alle van Warners Sites & Diensten te staken of tijdelijk op te schorten. U kunt dan contact met ons opnemen om uw overeenkomst voor het gebruik van Warners Sites & Diensten te beëindigen. Indien u een consument bent, beïnvloedt niets in deze Voorwaarden of de Aanvullende Voorwaarden uw wettelijke rechten.

 

4.3   Accountbeveiliging

U mag nooit de Account van een ander of een ander uw Account laten gebruiken. U staat in voor alle activiteit die zich op uw Account voordoet, met inbegrip van alle vanwege het gebruik van uw Account uitgevoerde activiteiten of transacties. U staat ervoor in om de vertrouwelijkheid van de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Account te waarborgen en stemt ermee in om uw gebruikersnaam en wachtwoord aan niemand te onthullen. U stemt ermee in om niemand uw Account, of het gebruikersrecht erop, over te dragen, door te verkopen of anderszins over te dragen. Indien u een Zakelijke Gebruiker bent, stemt u ermee in dat Warner niet aansprakelijk kan worden gesteld voor ieder opgelopen verlies als gevolg van andermans gebruik, al dan niet met uw medeweten, van uw Account. U erkent tevens dat alle door u verstrekte informatie op uw eigen risico wordt aangeboden en dat Warner haar overeenkomstig ons Privacybeleid verwerkt. Indien u reden heeft om aan te nemen dat uw Account onveilig is geworden, dient u: (i) onverwijld uw wachtwoord te wijzigen; en (ii) ons via de contactpagina van onze Klantendienst onmiddellijk van het probleem in kennis te stellen.  Warner kan u verplichten de gebruikersnaam en het wachtwoord van uw Account te wijzigen.

5.   Mobiele toestellen

5.1   Mobiele netwerkkosten

U staat als enige voor alle kosten van uw mobiele en internetaanbieders in, met inbegrip van data- en berichtenkosten die u mogelijk oploopt, indien u mobiele toestellen gebruikt voor interacties met Warners Sites & Diensten of ontvangst van communicatie van Warner.

5.2    Mobiele software

Warner kan bepaalde mobiele softwareapplicaties in verband met Warners Sites & Diensten (hierna “Apps” genoemd) voor download ter beschikking stellen. U mag Apps enkel voor uw eigen intern gebruik op goedgekeurde toestellen gebruiken. U mag geen van de Apps wijzigen, overdragen of verdelen. Warner staat er niet voor in dat de Apps compatibel met uw toestel zijn. Warner kan verkiezen om te gelegener tijd updates, bugfixes (“oplossingen voor softwarefouten”) of andere wijzigingen of verbeteringen ter beschikking te stellen; dergelijke updates kunnen, indien u dat verkiest, automatisch zijn, of zijn redelijkerwijs naar Warners eigen goeddunken verplicht, indien u de Apps wenst te blijven gebruiken.

5.3    iTunes App Store

De Aanvullende Voorwaarden in het onderhavige artikel 5.3 zijn enkel van toepassing op Apps die via de iTunes App Store (hierna “iTunes Apps” genoemd) van Apple Inc. (hierna “Apple” genoemd) werden gedownload. U stemt ermee in dat deze voorwaarden uitsluitend tussen u en Warner, en dus niet Apple, gelden en dat Apple noch voor iTunes Apps noch voor hun inhoud instaat. Apple heeft geen enkele verplichting om onderhouds- of ondersteuningsdiensten in verband met iTunes Apps te verlenen. U betrekt Apple niet bij een rechtsvordering in verband met uw gebruik van iTunes Apps of bij een door derden ingediende rechtsvordering inzake een vermeende schending van intellectuele eigendomsrechten door de iTunes Apps. U stemt ermee in alle overeenkomsten met derden in verband met uw gebruik van iTunes Apps na te leven (bijvoorbeeld uw overeenkomst met uw draadloze provider). Tot slot stemt u ermee in dat Apple, en Apples dochtervennootschappen, derde begunstigden van de door deze Voorwaarden tot stand gebrachte overeenkomst zijn, met als enig doel het afdwingen van de toepasselijke voorwaarden jegens u in verband met uw gebruik van iTunes Apps.

6.   Virtuele voorwerpen

 

6.1   Warners Sites & Diensten kunnen fictionele kredieten, voorwerpen, beloningen, punten, valuta of dergelijke bevatten (hierna gezamenlijk “Virtuele voorwerpen” genoemd). De Virtuele voorwerpen mogen uitsluitend binnen Warners Sites & Diensten worden gebruikt. In verband met Warners Sites & Diensten en als bepaald door deze Voorwaarden, ontvangt u enkel voor het gebruik van de virtuele voorwerpen een beperkte, persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet in sublicentie te geven, niet-toewijsbare en volledig herroepbare licentie. U beschikt over geen enkel recht, titel, belang of eigendom in of op ongeacht welke virtuele voorwerpen. Virtuele voorwerpen hebben geen monetaire waarde en kunnen niet door een geldbedrag in de plaats worden gesteld.

 

6.2   Iedere ongeoorloofde overdracht, handel, verkoop of ruil van Virtuele voorwerpen met ongeacht welke persoon, met inbegrip van andere gebruikers van Warners Sites & Diensten, is strikt verboden. Als reactie hierop mag Warner handelingen stellen, die door haar redelijk worden geacht, met inbegrip van opschorting van ongeacht welke betrokken Account. U erkent en stemt ermee in dat Warner niet aansprakelijk kan worden gesteld voor het gebruik of verlies van Virtuele voorwerpen vanwege iedere ongeoorloofde activiteit van derden, zoals hacken, phishing, wachtwoord-’minen’, social engineering of iedere andere ongeoorloofde activiteit. Warner kan onder welbepaalde omstandigheden geheel naar eigen goeddunken en van geval tot geval verloren Virtuele voorwerpen vervangen, zonder daarvoor enige verplichting of aansprakelijkheid aan te gaan.

 

7.   Diensten van derden

Warners Sites & Diensten kunnen verwijzen naar, integreren met, of overgaan tot, de opname van inhoud, websites, diensten of platforms van derden, met inbegrip van adverteerders, webwinkeliers en sociale netwerken (hierna gezamenlijk “Diensten van derden” genoemd). Ongeacht of er al dan niet sprake is van hun correctheid, nauwkeurigheid, geldigheid, gepastheid, betrouwbaarheid, wettelijkheid, veiligheid of anderszins, steunt Warner geen Diensten van derden noch staat ze ervoor in en in verband hiermee is Warner derhalve niet aansprakelijk. Verwijzingen naar Diensten van derden houden geen steun door Warner in aan ongeacht welke Diensten van derden of een associatie met haar beheerders. Uw interacties met Diensten van derden zijn uitsluitend tussen uzelf en de toepasselijke Diensten van derden. Om meer te weten te komen over Diensten van derden, raadpleeg hiervoor de respectieve gebruikersvoorwaarden en de privacybeleidsvoorschriften van de Diensten van derden.

8.   Gebruikersinhoud

 

8.1   Welbepaalde aspecten van Warners Sites & Diensten kunnen u te gelegener tijd uitnodigen of anderszins in staat stellen om uiteenlopende inhoud op Warners Sites & Diensten in te dienen of te plaatsen, zoals tekst (met inbegrip van commentaren en recensies), afbeeldingen, video's, muziek en andere informatie, hetzij rechtstreeks op Warners Sites & Diensten hetzij door toedoen van een Dienst van derden (hierna gezamenlijk “Gebruikersinhoud” genoemd). Behoudens andersluidende bepaling in de Aanvullende Voorwaarden en voor zover toepasselijke wetgeving dit toestaat, blijft uw Gebruikersinhoud uw bezit. Gelieve u zich er evenwel bewust van te zijn dat Gebruikersinhoud niet als vertrouwelijk geldt en toegankelijk voor andere gebruikers en het publiek kan zijn. Bovendien verleent u met de indiening of plaatsing van Gebruikersinhoud op Warners Sites & Diensten (rechtstreeks of door toedoen van een Dienst van derden) Warner een royaltyvrije, eeuwigdurende, niet-exclusieve, in sublicentie te geven, toewijsbare, onbeperkte, wereldwijde licentie voor het gebruik van Gebruikersinhoud, samen met alle toestemmingen of verklaringen van afstand, met inbegrip van een verklaring van afstand op morele rechten, en voor zover (eventuele) toepasselijke wetgeving dit toestaat, ten gunste van Warner die nodig zijn om de Gebruikersinhoud te reproduceren, verdelen, in het openbaar uit te voeren en te tonen, over te dragen, aan het publiek mee te delen, te wijzigen en er afgeleide werken van te maken, op ongeacht welke wijze en in nu gekende of ten eeuwigen dage erna ontwikkelde mediaformaten en -kanalen en dergelijk gebruik te adverteren en te bevorderen, zonder verdere kennisgeving aan, of toestemming van, u of iedere andere persoon en zonder compensatie aan of verwijzing naar u of naar iedere andere persoon. Indien in dergelijke Gebruikersinhoud besloten persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt, dient Warner de bepalingen en voorwaarden van haar Privacybeleid na te leven.

 

8.2   Gelieve afschriften van alle Gebruikersinhoud te bewaren, daar Warner geen enkele verplichting heeft om Gebruikersinhoud op te slaan of aan u te retourneren. Uw plaatsing van Gebruikersinhoud is niet onderworpen aan enige verplichting inzake vertrouwelijkheid, toewijzing of anderszins. U staat als enige in voor uw Gebruikerscontent. Warner handelt slechts als passief doorgeefluik voor Gebruikersinhoud die op Warners Sites & Diensten verschijnt en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ieder gebruik, onthulling of verbintenis van Gebruikersinhoud, met inbegrip van voor u, iedere andere gebruiker of derde mogelijk bezwaarlijke of beledigende Gebruikersinhoud. Warner is niet verplicht om toezicht te houden op Gebruikersinhoud of het gebruik ervan op Warners Sites & Diensten. Warner beschikt evenwel over het recht om Gebruikersinhoud redelijkerwijs en geheel naar eigen goeddunken te modereren en er toezicht op te houden en om onze intellectuele eigendomsrechten, of die van een derde, in Gebruikersinhoud af te dwingen. Zonder daarvoor enige aansprakelijkheid op zich te nemen, behoudt Warner zich het recht voor, redelijkerwijs en geheel naar eigen goeddunken, Gebruikersinhoud van Warners Sites & Diensten te wissen en verwijderen.

 

8.3   U komt het volgende overeen betreffende uw Gebruikersinhoud:

 

8.3.1   U heeft de toestemming bekomen van iedere identificeerbare natuurlijke persoon die in uw Gebruikersinhoud voorkomt (of, ingeval van minderjarigen, toestemming van de ouders of voogd van de minderjarige), met het oog op het gebruik van de naam, stem of gelijkenis (naargelang het geval) van voornoemde persoon in verband met Warners Sites & Diensten en overeenkomstig deze Voorwaarden.

 

8.3.2   Uw Gebruikersinhoud maakt geen inbreuk op, schendt, of maakt onrechtmatig gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden, met inbegrip van auteursrechten, bedrijfsgeheimen of handelsmerken.

 

8.3.3   Uw Gebruikersinhoud, zoals die in verband met Warners Sites & Diensten wordt gebruikt, schendt geen toepasselijke wet- of regelgeving, noch schendt zij, of maakt zij inbreuk op, rechten van derden, met inbegrip van rechten inzake privacy of gegevensbescherming.

 

8.3.4   Het is Warner toegestaan om de in het onderhavige document verleende rechten op uw Gebruikersinhoud uit te oefenen, zonder daarbij verplicht te worden  enige betaling aan u te verrichten, met inbegrip van, bij wijze van illustratie, betaling van royalty’s, residuen, gildevergoedingen of dergelijke, aan u of aan iedere andere derde.

 

9.   Gedragscode

 

U stemt ermee in dat u Warners Sites & Diensten niet gebruikt om Gebruikersinhoud te uploaden, plaatsen of anderszins te verdelen die:

Met uw gebruik van Warners Sites & Diensten onthoudt u zich bovendien van:

10.   Ongevraagde inzendingen en feedback

 

Gelieve er kennis van te nemen dat Warner geen ongevraagde inzendingen van concepten, creatieve ideeën, suggesties, verhalen, scripts of andere potentiële creatieve inhoud aanvaardt (hierna “Ongevraagde inzendingen” genoemd). Dit om mogelijke toekomstige misverstanden te voorkomen, indien door personeel of vertegenwoordigers van Warner ontwikkelde projecten op anderen mogelijk de indruk wekken dat zij een gelijkenis vertonen met hun ingezonden concepten, creatieve ideeën, suggesties, verhalen, scripts of andere potentiële creatieve inhoud. Gelieve bijgevolg geen Ongevraagde inzendingen naar Warner toe te zenden. Mocht u ons desondanks een Ongevraagde inzending toezenden, dan begrijpt u en stemt u ermee in dat uw Ongevraagde inzending geen vertrouwensrelatie tussen uzelf en Warner doet ontstaan en dat we er geenszins toe verplicht zijn ons van het gebruik (geheel of ten dele) van de Ongevraagde inzending te onthouden, ze vertrouwelijk te houden of u voor ons gebruik ervan te compenseren.

11.   Internationaal gebruik

 

Warners Sites & Diensten zijn enkel voor gebruikers bedoeld die als consumenten met hun gewone verblijfplaats in België of als in België gevestigde Zakelijke Gebruikers worden aangemerkt. Warner doet geen enkele voorstelling dat ieder aspect van Warners Sites & Diensten in ieder welbepaald rechtsgebied gepast of gebruiksklaar is.

12.   Afwijzing van aansprakelijkheid

 

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van Warners Sites & Diensten:

 

12.1   Vanwege factoren zoals de verstrekking van Warners Sites & Diensten via het internet, staat Warner er niet voor in dat Warners Sites & Diensten beschikbaar, ononderbroken, veilig of foutenvrij zijn of dat Warners Sites & Diensten of de diensten die Warners Sites & Diensten ter beschikking stellen vrij van virussen of andere schadelijke onderdelen zijn.

 

12.2   Indien u een consument bent, beïnvloedt niets in deze voorwaarden uw wettelijke rechten.

 

12.3   Indien u een Zakelijke Gebruiker bent:

 
 1. staat Warner noch in voor, noch doet zij voorstellingen over, het gebruik of de resultaten van het gebruik van Warners Sites & Diensten, informatie, software, inhoud of andere via Warners Sites & Diensten beschikbare materialen of iedere andere met Warners Sites & Diensten verbonden website, app, platform of dienst, ongeacht of al dan niet sprake is van hun correctheid, nauwkeurigheid, geldigheid, gepastheid, betrouwbaarheid, wettelijkheid, veiligheid of anderszins;
 2.  
 3. aanvaardt Warner geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor fouten of nalatigheden in dergelijke diensten, informatie, software, inhoud of andere via Warners Sites & Diensten beschikbare materialen of iedere andere met Warners Sites & Diensten verbonden website, app, platform of dienst;
 4.  
 5. waarborgt Warner generlei dat uw gebruik van Warners Sites & Diensten, informatie, software, inhoud of andere via Warners Sites & Diensten beschikbare materialen of iedere andere met Warners Sites & Diensten verbonden website, app, platform of dienst de rechten van anderen niet schendt; en
 6.  
 7. doet niets in deze Voorwaarden nieuwe impliciete garanties met betrekking tot Warners Sites & Diensten ontstaan.
 8.  
 

13.   Onze verantwoordelijkheid aan u (Aansprakelijkheidsbeperking)

 

13.1   INDIEN U EEN CONSUMENT BENT

 

13.1.1   We zijn verantwoordelijk jegens u voor door ons veroorzaakte voorzienbare verliezen en schade. Indien wij nalaten deze Voorwaarden na te leven, zijn we verantwoordelijk voor door u geleden verliezen en schade die het voorzienbare gevolg is van de niet-naleving van deze Voorwaarden of wanneer we nalaten voldoende zorg en vaardigheid aan te wenden, maar we zijn niet verantwoordelijk voor onvoorzien(e) verlies of schade. Verlies of schade geldt als voorzienbaar indien het voor de hand ligt dat die zal optreden of indien, op het ogenblik dat we deze Voorwaarden zijn aangegaan, zowel u als wij op de hoogte waren dat het zou kunnen gebeuren, bijvoorbeeld indien u het met ons heeft besproken gedurende het verkoopproces.

 

13.1.2   We ontslaan onszelf of beperken ons geenszins van onze aansprakelijkheid jegens u, indien het onwettig zou zijn om dit te doen. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of lichamelijk letsel dat door onze werknemers, agenten of onderaannemers werd veroorzaakt; voor bedrog of misleidende voorstelling van zaken; voor de inbreuk op uw wettelijke rechten in verband met de producten.

 

13.1.3   We zijn niet verantwoordelijk voor uw gebruik, of onvermogen daartoe, van Warners Sites & Diensten, behalve indien we uw wettelijke rechten schenden in verband met goederen, betaalde diensten of digitale inhoud.

 

13.1.4    Indien we aansprakelijk zijn voor schade die door defecte digitale inhoud werd veroorzaakt. Indien door ons geleverde defecte digitale inhoud een toestel of digitale inhoud beschadigt, dewelke aan u toebehoort, en dit wordt veroorzaakt door onze nalatigheid om voldoende zorg en vaardigheid aan te wenden, repareren we de schade of compenseren we u. We zijn evenwel niet aansprakelijk: (i) voor schade die u had kunnen vermijden door ons advies te volgen een gratis aan u aangeboden update toe te passen of (ii) voor schade die door u werd veroorzaakt doordat u heeft nagelaten om op correcte wijze de installatie-instructies te volgen of over de door ons geadviseerde minimumvereisten te beschikken.

 

13.1.5   We zijn niet verantwoordelijk voor zakelijke verliezen. Indien u een klant bent, leveren wij u Warners Sites & Diensten enkel voor thuis- en persoonlijk gebruik. Indien u Warners Sites & Diensten voor een commercieel, zakelijk of aan wederverkoop gerelateerd doeleinde gebruikt, is onze aansprakelijkheid jegens u als uiteengezet onder artikel 13.2 beperkt.

 

13.2   INDIEN U EEN ZAKELIJKE GEBRUIKER BENT

 

13.2.1   Op geen enkele wijze sluiten wij uit noch beperken wij onze aansprakelijkheid jegens u indien het onwettig zou zijn dit te doen. Dit omvat (i) aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel (ii) aansprakelijkheid voor andere gebeurtenissen die uit bedrog of misleidende voorstelling van zaken voortvloeien en (iii) aansprakelijkheid voor andere gebeurtenissen in de zin van een wezenlijk onderdeel van onze contractuele verplichtingen jegens u, of die anderszins tot de omstandigheden behoren wanneer Belgische jurisprudentie uitsluiting of aansprakelijkheid voor grove nalatigheid niet aanvaardt. We sluiten evenwel onze aansprakelijkheid jegens u uit voor gebeurtenissen die door onze grove nalatigheid of de grove nalatigheid van onze medewerkers, agenten of onderaannemers wordt veroorzaakt, voor zover dat in de ruimste zin door toepasselijke wetgeving is toegestaan.

 

13.2.2   Onder voorbehoud van 13.2.1, behoudens uitdrukkelijke andersluidende bepaling in toepasselijke Aanvullende Voorwaarden, is Warners totale aansprakelijkheid jegens u in verband met Warners Sites & Diensten of met deze Voorwaarden nooit hoger dan één van de twee volgende bedragen: hetzij het aan Warner (eventueel) door u betaalde bedrag, gedurende de zes maanden die onmiddellijk aan de gebeurtenis voorafgingen, die aanleiding gaf tot de vordering hetzij £100. De uitsluitingen en beperkingen in het onderhavige artikel zijn van toepassing op alle handelingen, hetzij contractbreuk, onrechtmatig gedrag, nalatigheid,, ongeacht de grond waarop aansprakelijkheid wordt gevorderd en zelfs indien Warner op de hoogte werd gesteld van dergelijk(e) verlies of schade.

 

13.2.3   Onder voorbehoud van 13.2.1, aanvaardt Warner geen enkele aansprakelijkheid voor iedere van de volgende verliezen die uit uw gebruik, of onvermogen daartoe, van Warners Sites & Diensten voortvloeien: winstderving, verlies van zakelijke opportuniteiten, zakelijke onderbreking, verlies van voorziene besparingen of verlies van goodwill of goede naam, verlies of schade die strafbaar, incidenteel, bijzonder, tot voorbeeld strekkend, uit of in verband met deze voorwaarden voortvloeiend, of uw gebruik, of onvermogen daartoe, van Warners Sites & Diensten betreffend of indirecte of gevolgschade.

 

14.   Vrijwaring voor Warner - enkel voor Zakelijke Gebruikers

 

U stemt ermee in Warner en haar bestuurders, mandatarissen, aandeelhouders, moeder- en dochtervennootschappen, geassocieerde vennootschappen, partners, agenten en licentiegevers (hierna gezamenlijk de “Schadeloosgestelde partijen” genoemd) schadeloos te stellen en te vrijwaren voor en tegen alle verliezen, uitgaven, schades en kosten, met inbegrip van door de Schadeloosgestelde partijen opgelopen redelijke erelonen en kosten voor advocaten en die uit ongeacht welke vordering van een derde voortvloeien, ongeacht of die feitelijk of dreigend, ingesteld of ingediend werd tegen iedere van de Schadeloosgestelde partijen, die het gevolg zijn van uw handeling of nalatigheid in verband met: (i) uw schending van iedere van de in het onderhavige document aangegane voorstellingen, garanties en overeenkomsten; (ii) uw gebruik van Warners Sites & Diensten; (iii) uw plaatsing of doorzending van Gebruikersinhoud op Warners Sites & Diensten; (iv) ieder gebruik van uw Account dat deze Voorwaarden schendt of uw nalatigheid bij de vervulling van verplichtingen die door u of door een derde via het gebruik van de Account werden opgelopen; of (v) opzettelijk wangedrag.

15.   Toepasselijke wetgeving en geschillenregeling

 

15.1   Informele beslechting

 

Indien een geschil zich tussen u en ons voordoet en indien u een:

 1. Zakelijke Gebruiker bent: dan stemt u er eerst mee in om ons van uw klacht per e-mail in kennis te stellen op legal@wb.com, zodat de partijen kunnen pogen om het geschil binnen zestig (60) dagen, te rekenen vanaf de ontvangstdatum van uw klacht, op informele wijze te beslechten; of
 2.  
 3. Consument bent: u mag ons per e-mail op legal@wb.com contacteren, zodat we kunnen pogen om het geschil op informele wijze te beslechten. Gelieve bovendien op te merken dat geschillen mogen worden ingediend voor online beslechting op het Platform voor Onlinegeschillenbeslechting van de Europese Commissie dat beschikbaar is via de onderstaande link: http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 4.  

15.2   Toepasselijke wetgeving en Plaats

 

Behoudens andersluidende bepaling in het onderhavige document, worden deze Voorwaarden geïnterpreteerd en opgelegd overeenkomstig Belgisch recht en erdoor geregeld. Zowel u als wijzelf stemmen er gezamenlijk mee in dat uitsluitend de Belgische rechtbanken bevoegd zijn, met dien verstande dat u als Belgische consument eveneens krachtens toepasselijke wetgeving een procedure mag aanspannen in het land van uw verblijf.

 

16.   Andere belangrijke voorwaarden

 

16.1   Buiten onze controle liggende gebeurtenissen

 
 1. Warner heeft geen enkele aansprakelijkheid jegens u vanwege iedere vertraging of niet-nakoming bij de vervulling van een hierna genoemde verplichting, indien de vertraging of niet-nakoming wordt veroorzaakt door overmacht die verwijst naar overmacht, storm, brand, ongeluk, onvoorziene stillegging van het werk, stroomstoring, satellietuitval, staking, lock-out, arbeidsconflict, burgerlijke onrust, rel, oorlog, nationaal noodplan, overheidsmaatregel of andere oorzaak buiten haar controle.
 

16.2   Zelfs indien we ons verlaten bij de handhaving van deze Voorwaarden, kunnen we ze later alsnog opleggen

 

Geen enkele tekortkoming of vertraging door ieder van ons bij de uitoefening van onze rechten, geldt als verklaring van afstand van deze rechten, noch zal een gedeeltelijk beroep op dergelijke rechten een verder gelijkaardig beroep ervan uitsluiten.

16.3   Indien een rechtbank een gedeelte van deze Voorwaarden onwettig verklaart, blijft het overige deel van kracht.

 

Indien een gedeelte van een bepaling van deze Voorwaarden geacht wordt als zijnde onrechtmatig, nietig of om ongeachte welke reden niet afdwingbaar, dan wordt dat gedeelte van de bepaling geacht als zijnde scheidbaar van deze Voorwaarden en zal dit geen invloed hebben op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

16.4   Opbouw

 

De koppen van de artikelen van deze Voorwaarden dienen uitsluitend voor het gemak of ter verwijzing en dienen buiten beschouwing te worden gelaten bij de interpretatie van deze Voorwaarden. Tenzij de context van deze Voorwaarden duidelijk anderszins vereist: (a) omvatten verwijzingen naar het meervoud het enkelvoud, het enkelvoud het meervoud en het gedeelte het geheel; (b) “of” heeft de inclusieve betekenis “x” of “y” of zowel “x” als “y”; (c) “met inbegrip van” heeft de inclusieve betekenis die gebruikelijk wordt vereenzelvigd met de zinsnede “met inbegrip van, maar niet beperkt tot” of “met inbegrip van, zonder beperking;” en (e) verwijzingen naar “hieronder,” “in het onderhavige document” of “hiervan” verwijzen naar deze Voorwaarden in hun geheel. Iedere verwijzing in deze Voorwaarden naar iedere verordening, regelgeving of overeenkomst, met inbegrip van deze Voorwaarden, worden geacht dergelijke verordening, regelgeving, richtlijn of overeenkomst te omvatten, als te gelegener tijd gewijzigd, veranderd, aangepast of aangevuld.

16.5   Sommige gedeelten van deze Voorwaarden blijven van toepassing na beëindiging

 

Iedere bepaling van deze Voorwaarden die vanwege haar aard uitdrukkelijk of impliciet tot doel heeft om in voege te treden of te blijven na afloop van de beëindiging van uw betaalde diensten en digitale inhoud of ander gebruik van Warners Sites & Diensten, behoudt haar volledige kracht en rechtsuitwerking, met inbegrip van: de bewoording die voorafgaat aan het Inhoudsartikel, artikelen 3.2, 3.3, 4, 5, 6.3, en 7 – 16 (daarbij inbegrepen) van de Algemene voorwaarden.

16.6   Volledige Overeenkomst - voor Zakelijke Gebruikers

 

Deze Voorwaarden, die de Algemene voorwaarden, het Privacybeleid en alle Aanvullende Voorwaarden omvatten, vormen de volledige overeenkomst tussen u en ons met betrekking tot de erin besloten aangelegenheden.

 

17.   Toegankelijkheid

 

We streven ernaar om de inhoud van deze website bruikbaar voor alle bezoekers te maken, met inbegrip van gehandicapten. Gelieve ons te contacteren op accessibility@wb.com, indien u moeilijkheden ondervindt bij het gebruik van deze website, met of zonder ondersteunende technologie. Om ons in staat te stellen op een wijze te reageren die het meest behulpzaam voor u is, gelieve de aard van uw moeilijkheid bij het gebruik van de website, het specifieke gewraakte webadres (URL-link) aan te geven en uw volledige contactgegevens, met inbegrip van uw e-mailadres en telefoonnummer, door te geven. Bedankt dat u ons helpt om uw online ervaring aangenamer te maken.

18.   Neem contact met ons op

 

U kunt ons contacteren op het in het onderhavige document genoemde adres voor specifieke verzoeken of contacteer de Klantendienst voor algemene vragen. Gelieve ons geen Ongevraagde Inzendingen (als besproken in het bovenstaande artikel 10) toe te sturen.

ALS U ER NIET MEE INSTEMT WETTELIJK DOOR ALLE VOORWAARDEN TE WORDEN GEBONDEN, GELIEVE DAN WARNERS SITES & DIENSTEN NIET TE BEZOEKEN OF TE GEBRUIKEN.

Laatst bijgewerkt op: juni 24, 2020