Algemene Voorwaarden

Welkom bij "Warner Bros. Online" (de "Site"). Dank u voor uw bezoek en veel plezier!

Het is voor ons belangrijk dat het gebruik van onze Site een allerfijnste ervaring is voor u en onze andere bezoekers, en dat u bij het gebruik van deze Site volledig op de hoogte bent van onze respectieve rechten en plichten. Daarom hebben wij deze Gebruiksvoorwaarden opgesteld: het zijn de bindende voorwaarden die van toepassing zijn op uw gebruik van deze Site, Gelieve deze Gebruiksvoorwaarden aandachtig te lezen alvorens de Site te gebruiken, want zij bepalen uw rechten en plichten.

Uw aanvaarding van de Voorwaarden

Indien u niet instemt met om het even welke van deze Voorwaarden, gelieve deze Site dan niet te gebruiken, want door deze Site te gebruiken, wordt u geacht onherroepelijk te hebben ingestemd met deze voorwaarden.

Sommige delen van deze Site binnen de on-lineservice van Warner Bros. Online kunnen onderworpen zijn aan bijkomende voorwaarden, die u aandachtig moet lezen alvorens enig gebruik te maken van die onderdelen. Zulke voorwaarden wijzigen of vervangen deze Gebruiksvoorwaarden betreffende om het even welk gebruik van deze Site niet, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

Wij vestigen er uw aandacht op dat deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaand bericht kunnen worden herzien en heruitgegeven door dit document te updaten. U moet geregeld een kijkje nemen op deze pagina om de geldende Gebruiksvoorwaarden na te gaan, aangezien uw verdere gebruik van de Site wordt beschouwd als onherroepelijke aanvaarding van om het even welke herzieningen. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst geupdate in April 2004.

Hoe kunt u ons bereiken

Deze Site wordt gecontroleerd en beheerd door Warner Bros.Distributors Limited (WB Online), Warner House, 98,Theobalds Road, WC1X 8WB Londen, Verenigd Koninkrijk. Vragen of klachten kan u meedelen op het volgend adres: [email protected].

Uw registratie

0m toegang te krijgen tot deze Site of sommige inhoud die deze Site te bieden heeft, kan u worden gevraagd gegevens te verstrekken. Een voorwaarde tot het gebruik van deze Site is dat alle gegevens die u verstrekt, juist, actueel en volledig zijn. Indien wij menen dat de gegevens niet juist, actueel of volledig zijn, hebben wij het recht om u de toegang tot de Site of om het even welke inhoud op deze Site te ontzeggen, en uw account stop te zetten of te schorsen.

Tenzij wij een behoorlijk ingevuld en aanvaardbaar formulier hebben ontvangen met de ouderlijke toestemming voor het gebruik door u van deze Site, gaan wij ervan uit (en door deze Site te gebruiken garandeert u) dat u de handelingsbekwaamheid hebt om de overeenkomst aan te gaan die in deze Gebruiksvoorwaarden wordt beschreven (met andere woorden dat u oud genoeg bent en over de nodige rechtsbekwaamheid beschikt en anderszins gerechtigd bent om een rechtsgeldige overeenkomst aan te gaan).

Mededeling over privacy on line

Uw privacy is voor ons belangrijk. 0m uw privacy beter te beschermen, geven wij u in een mededeling uitleg over onze praktijken inzake on-line-informatie en over de keuzes die u kunt maken in verband met de manier waarop uw informatie wordt verzameld en gebruikt op deze site. Klik hier (Privacy beleid) om deze mededeling te zien.

Handelsmerken en auteursrechten

Deze Site en alle materiaal dat Warner Bros. Oniine in deze Site heeft opgenomen ('Materiaal"), worden beschermd door auteursrechten, octrooien, handelsgeheim of andere eigendomsrechten ("Auteursrechten"). Sommige tekens, logo's of andere afbeeldingen die door Warner Bros. Online in deze Site zijn opgenomen, worden eveneens beschermd ais gedeponeerde of ongedeponeerde handelsmerken, handelsbenamingen en/of dienstmerken die eigendom zijn van Warner Bros. Entertainment Inc. of anderen ("Handelsmerken"). Warner Bros. Online respecteert de intellectuele-eigendomsrechten van anderen en vraagt de gebruikers van deze Site om dat eveneens te doen.

Uw gebruik van Materiaal

Uw recht om gebruik te maken van deze Site en van om het even welk Materiaal of andere inhoud die op deze Site voorkomt, is afhankelijk van de voorwaarde dat u deze Gebruiksvoorwaarden naleeft. Wijziging of gebruik van het Materiaal of enige andere inhoud op deze Site voor enig doel dat niet wordt toegestaan door deze Gebruiksvoorwaarden, kan een inbreuk vormen op de Auteursrechten en/of Handelsmerken en is verboden.

U mag Materiaal en alle andere inhoud op deze Site opvragen en weergeven voor niet-commercieel, persoonlijk amusement en dit slechts op één computer. U MAG DEZE SITE IN GEEN ENKELE ANDERE OMSTANDIGHEID GEBRUIKEN. Het Materiaal en alle andere inhoud op deze Site mogen uitsluitend met specifieke toestemming van Warner Bros. Online worden gekopieerd, gereproduceerd, geherpubIiceerd, geüpIoad, verzonden, verspreid of gebruikt. Elke toestemming die Warner Bros. Online in enig deel van deze Site om welke reden ook geeft tot het kopiëren van Materiaal, is beperkt tot het maken van één enkele kopie voor niet commercieel, persoonlijk amusement en is onderworpen aan de voorwaarde dat u alle mededelingen betreffende auteursrecht en andere eigendomsrechten naleeft. Het is verboden om welk Materiaal ook te gebruiken in enig ander werk of enige andere publicatie, op enige andere website of in enige andere computeromgeving. Ook decompiling, reverse engineering, disassembling of het anderszins tot een leesbare vorm herleiden van de code die gebruikt is in enige software op deze Site, om de opbouw van die software te onderzoeken en/of andere (geheel of gedeeltelijk) op die software gebaseerde producten te kopiëren of te creëren, zijn verboden.

Afwijzing van garanties

U GEBRUIKT DEZE SITE OP EIGEN RISICO. DEZE SITE EN ALLE MATERIAAL, INFORMATIE, SOFTWARE,VOORZIENINGEN, DIENSTEN EN ANDERE INHOUD VAN DEZE SITE WORDEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZE ZICH BEVINDEN" EN "VOOR ZOVER BESCHIKBAAR" ZONDER UITDRUKKELIJKE 0F STILZWIJGENDE GARANTIES VAN WELKE AARD 00K. IN DE GROOTST MOGELIJKE MATE DIE HET TOEPASSELIJKE RECHT TOESTAAT, WIJST WARNER BROS. ONLINE ALLE UITDRUKKELIJKE 0F STILZWIJGENDE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, STILZWIJGENDE GARANTIES VAN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN VRIJ VAN INBREUK OP ENIGE WETTELIJKE 0F CONTRACTUELE BEPALING. WARNER BROS. ONLINE GARANDEERT NIET DAT DE FUNCTIES IN DEZE SITE ONONDERBROKEN EN FOUTVRIJ BESCHIKBAAR ZIJN, DAT GEBREKEN WORDEN RECHTGEZET 0F DAT DE WEBSITE VAN WARNER BROS. ONLINE 0F DE SERVERS DIE DEZE WEBSITE BESCHIKBAAR STELT, VRIJ ZIJN VAN VIRUSSEN 0F VAN ANDERE SCHADELIJKE COMPONENTEN. WARNER BROS. ONLINE GARANDEERT NIET, 0F DOET GEEN VERKLARINGEN OVER, DE JUISTHEID, NAUWKEURIGHEID EN BETROUWBAARHEID VAN HET MATERIAAL, DE INFORMATIE, DE SOFTWARE, DE VOORZIENINGEN, DE DIENSTEN 0F ANDERE INHOUD IN DE SITE 0F HIERAAN GEKOPPELDE SITES. WARNER BROS. ONLINE VERSTREKT GEEN GARANTIES DAT HET GEBRUIK DAT U MAAKT VAN HET MATERIAAL, DE INFORMATIE, DE SOFTWARE, DE VOORZIENINGEN, DE SERVICE 0F ANDERE INHOUD IN WARNER BROS. ONLINE, GEEN INBREUK MAAKT OP DE RECHTEN VAN ANDEREN EN WARNER BROS. ONLINE NEEMT GEEN AANSPRAKELIJKHEID 0F VERANTWOORDELIJKHEID OP ZICH VOOR FOUTEN 0F WEGLATINGEN IN ZULK MATERIAAL, INFORMATIE, SOFTWARE, VOORZIENINGEN, SERVICE 0F ANDERE INHOUD VAN WARNER BROS SITE(S). INDIEN HET OP U TOEPASSELIJK RECHT DE UITSLUITING VAN SOMMIGE 0F ALLE BOVENGENOEMDE GARANTIES NIET TOESTAAT, DAN GELDEN DE BOVENGENOEMDE UITSLUITINGEN ALLEEN IN DE DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT TOEGESTANE MATE.

Beperking van aansprakelijkheid.

WARNER BROS. ONLINE AANVAARDT GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIG VERLIES 0F ENIGE VORM VAN DIRECTE 0F INDIRECTE, MATERIELE 0F IMMATERIELE SCUADE DIE VOORTVLOEIT UIT ENIG GEBRUIK VAN, 0F ONMOGELIJKHEID 0M GEBRUIK TE MAKEN VAN, DE SITE 0F HET MATERIAAL, DE INFORMATIE, DE SOFTWARE, DE VOORZIENINGEN, DE DIENSTEN 0F ANDERE INHOUD OP DE WARNERBROS SITE(S), ONGEACHT DE GROND WAAROP DE AANSPRAKELIJKHEID WORDT GECLAIMD EN ZELFS INDIEN WARNER BROS ONLINE OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN ZULK VERLIES 0F ZULKE SCHADE. U (EN NIET WARNER BROS ONLINE) NEEMT ZONDER BEPERKING ALLE KOSTEN OP U VAN ALLE NODIGE ONDERHOUD, REPARATIE 0F RECHTZETTING INGEVAL ZICH ENIG ZULK VERLIES 0F ENIGE ZULKE SCHADE VOORDOET. INDIEN HET TOEPASSELIJKE RECHT NIET TOESTAAT DAT DE VOLLEDIGE 0F ENIG DEEL VAN DE BOVENSTAANDE AANSPRAKLLIIKHEIDSBEPERKING OP U VAN TOEPASSING IS, ZIJN DE BEPERKINGEN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING IN DE DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT TOEGESTANE MATE. WBONLINE GARANDEERT NIET 0F VERZEKERT NIET DAT ZIJ AAN U 0F ENIGE DERDE EEN E-MAIL 0F ENIG ANDER BERICHT ZAL STUREN (ONGEACHT 0F U EEN ANTWOORD VERWACHT OP EEN MAIL DIE U NAAR WB ONLINE HEBT GESTUURD) 0F DAT 0M HET EVEN WELKE E-MAIL 0F ANDER BERICHT ZIJN BESTEMMING BEREIKT 0F TIJDENS ZIJN VERZENDING OVER HET INTERNET BEVEILIGD WORDT.

Forums

HET MATERIAAL, DE INFORMATIE EN DE MENINGEN DIE VERVAT EN/OF UITGEDRUKT ZIJN IN 0F OP , CHATROOMS, GEMEENSCHAPSPAGINAS 0F ANDERE FORUMS OP DEZE SITE ("FORUMS"), ZIJN NIET NOODZAKELIJK DIE VAN WARNER BROS. ONLINE 0F DE MET HAAR GEAFFILIEERDE 0F VERBONDEN ENTITEITEN 0F LEVERANCIERS VAN INHOUD. WARNER BROS. ONLINE VERBINDT ZICH ER NIET TOE 0M TOE TE ZIEN OP FORUMS 0F FORUMS TE CONTROLEREN EN WARNER BROS. ONLINE DRAAGT GEEN ENKELE VERANTWOORDELIJKHEID 0F AANSPRAKELIJKHEID VOOR DE INHOUD VAN FORUMS. WARNER BROS. ONLINE KAN TE ALLEN TIJDE GEHEEL NAAR EIGEN GOEDDUNKEN 0M HET EVEN WELKE INHOUD VERWIJDEREN 0F WIJZIGEN ZONDER VOORAFGAAND BERICHT. ELK GEBRUIK VAN DE FORUMS IS OP UW EIGEN RISICO EN IS ONDERWORPEN AAN DE DISCLAIMERS EN AANSPRAKELIJKHEIDSBEPERKINGEN DIE HIER ZIJN UITEENGEZET, DE BOVENGENOEMDE BEPERKINGEN ZIJN ALLEEN OP U VAN TOEPASSING IN DE MATE TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJKE RECHT.

Mededelingen, berichten en e-mails

Warner Bros. Online wil graag van u horen. Ons beleid is echter zo dat wij ongevraagde mededeling van ideeën, verhalen of andere mogelijke inhoud niet aanvaarden of in aanmerking nemen. Gelieve Warner Bros. Online dan ook geen ongevraagde mededeling te sturen.

Van tijd tot tijd kan op sommige delen van deze Site uitdrukkelijk worden gevraagd ideeën, verhalen of andere mogelijke inhoud voor te leggen ("Gevraagde mededeling"). Gelieve in dit geval zorgvuldig om het even welke specifieke voorschriften of andere voorwaarden te lezen die elders op deze Site staan met betrekking tot zulke voorstellen ("Aanvullende voorwaarden"), aangezien zij uw rechten bepalen.

Gelieve blijk te geven van verantwoordelijkheid bij het gebruik van deze Site. U mag deze Site en zijn inhoud alleen gebruiken voor wettige doeleinden en in overeenstemming met het toepasselijke recht en het is u verboden enig onwettig materiaal op te slaan, te verspreiden of te verzenden via deze Site. U mag geen persoonlijke informatie over andere gebruikers verzamelen of opslaan. U erkent dat u strafrechtelijk en/of burgerrechtelijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor het opslaan, verspreiden of verzenden van onwettig materiaal. U gaat ermee akkoord dat, indien een derde beweert dat materiaal dat u aan de Site hebt toegevoegd, onwettig is, de bewijslast voor het wettige karakter ervan op u rust. U begrijpt en stemt ermee in dat de aansprakelijkheid voor alle materiaal dat publiek (niet door Warner Bros. Online) is gemaakt op de site of dat privé is verzonden via deze Site, alleen berust bij de zender, niet bij Warner Bros, Online, en dat u aansprakelijk bent voor alle materiaal dat u uploadt, publiek maakt of anderszins verzendt naar of via deze Site.

Wij vragen dat u geen e-mails verzendt of geen inhoud voorlegt aan of publiceert via Forums of anderszins beschikbaar stelt op deze Site of niet handelt op een wijze die ons inziens:

(a) belastert, smaadt, de privacy aantast, stalkt, obsceen, pornografisch, racistisch of grof is, lastigvalt, bedreigend of beledigend is;
(b) kinderen tracht te exploiteren of te schaden door hen bloot te stellen aan ongeschikte inhoud, door hen gegevens te vragen waarmee ze persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd, of op andere wijze;
(c) inbreuk maakt op enig intellectueel-eigendomsrecht of ander recht van om het even welk bedrijf of persoon, met inbegrip van inbreuk op iemands auteursrechten of handelsmerken of openbaarmakingsrechten;
(d) om het even welke wet schendt of geacht kan worden enige wet te schenden;
(e) niet toegestaan is conform de toepasselijke wetgeving of contractuele afspraken (bv. voorkennis, eigendomsrechtelijk beschermde of vertrouwelijke informatie die u hebt gekregen in de context van een arbeidsovereenkomst of vertrouwelijkheidsovereenkomst).
(f) illegale activiteit bepleit of bevordert;
(g) u uitgeeft voor een andere entiteit of persoon of uw band met een andere entiteit of persoon verkeerd voorstelt of headers of identificatiesymbolen op andere wijze bewerkt om een valse voorstelling te geven van de oorsprong van de inhoud;
(h) reclame maakt voor enig commerciële opzet (door bv. producten of diensten te koop aan te bieden) of op andere wijze aan enige commerciële activiteit doet (bv. door verlotingen of wedstrijden te organiseren, sponsorbanners weer te geven en/of te vragen om goederen of diensten) behalve in de mate dat dit specifiek is toegestaan op deze Site;
(i) om geld, adverteerders of sponsors vraagt;
(j) programma's bevat die virussen, wormen en/of Trojaanse paarden' of enige andere computercode, bestanden of programma's bevatten die bedoeld zijn om de functionaliteit van de computersoftware of -hardware of telecommunicatie te onderbreken, te vernietigen of te beperken;
(k) de normale dialoog verstoort, tekst te snel over het beeldscherm doet rollen zodat andere gebruikers niet kunnen volgen, of optreedt op een andere manier die de mogelijkheid van andere mensen om via de Site mee te doen aan real-timeactiviteiten, aantast;
(l) om het even welke andere pagina's of afbeeldingen op deze Site kopieert zonder de passende toestemming;
(m) MP3-files bevat;
(n) bijdraagt tot een piramidaal' of soortgelijk schema,
(o) bijdraagt tot 'datawarehousing' (met andere woorden webruimte die te uwer beschikking is gesteld, gebruiken ais opslag voor grote bestanden waarnaar alleen een link loopt vanuit andere sites). U moet zulk materiaal vergezellen van een redelijke hoeveelheid inhoud om op zijn minst een deel van het verkeer naar uw site rechtstreeks via ons te doen gaan;
(p) enig beleid of enige voorschriften overtreedt die van tijd tot tijd worden vastgesteld betreffende het gebruik van deze Site of van om het even welke aan deze Site gekoppelde netwerken, of
(q) links bevat naar andere sites die het soort inhoud bevatten dat onder de beschrijvingen in (a) tot (p) hierboven valt.

Bovendien is het u verboden om enige sponsorbanners of ander materiaal dat door Warner Bros. Online is ingevoegd, te verwijderen van om het even welke plaats op deze Site (bv. op webruimte die u ter beschikking hebt gekregen voor uw gebruik).

Systeemmisbruik

U gaat er onbeperkt mee akkoord om geen zogenoemde "mailbommen" (het e-mailen van kopieën van één bericht naar veel gebruikers, of het met kwaad opzet verzenden van grote of veelvoudige bestanden of berichten naar één gebruiker) te verzenden, te creëren of te beantwoorden, niet aan "spamming" (ongevraagd e-mailen voor zakelijke of andere doeleinden) te doen en geen enkele andere activiteit te ondernemen die de werking of het genot van deze Site door enige andere persoon ongunstig kan beïnvloeden.

U mag geen enkele resource die zich op deze Site bevindt, en geen enkele toegang tot zulke resource reproduceren, verkopen, doorverkopen of anders exploiteren.

Veiligheid

0m het even welke wachtwoorden die voor deze Site worden gebruikt, dienen alleen voor individueel gebruik. U bent verantwoordelijk voor de beveiliging van uw wachtwoord (indien u er één heeft). Warner Bros. Online heeft het recht uw wachtwoord te controleren en u naar haar eigen goeddunken te vragen om het te veranderen. Indien u een wachtwoord gebruikt dat Warner Bros. Online ais onveilig beschouwt, heeft Warner Bros. Online het recht te vragen dat het wordt veranderd, en/of uw account stop te zetten. Als u denkt dat iemand uw wachtwoord heeft bekomen dient u daarvan Warner Bros. Online te verwittigen.

U mag geen diensten of voorzieningen die verstrekt worden in verband met deze Site, gebruiken om de veiligheid in het gedrang te brengen of om te knoeien met systeemresources en/of accounts. Het gebruik of de verspreiding van tools die bedoeld zijn om de beveiliging in het gedrang te brengen (zoals programma's om wachtwoorden te raden, kraaktools of tools om in netwerken te kijken) zijn strikt verboden Indien u betrokken raakt bij om het even welke schending van de systeembeveiliging, behoudt Warner Bros. Online zich het recht voor om uw gegevens vrij te geven aan systeembeheerders op andere sites om hen te helpen bij het oplossen van beveiligingsincidenten.

Onderzoek

Warner Bros. Online behoudt zich het recht voor tot het onderzoeken van vermoedelijke schendingen van deze Gebruiksvoorwaarden, inclusief, maar niet beperkt tot, om het even welke schending die voortvloeit uit om het even welke mededeling, verspreiding of e-mails die u doet of verzendt naar enig Forum Warner Bros. Online kan informatie vergaren over de gebruiker die ervan verdacht wordt deze Gebruiksvoorwaarden te schenden. Warner Bros. Online mag gebruikers wier gedrag of mededelingen onderzocht worden, schor5en en mag zulk materiaal zonder voorafgaand bericht verwijderen van haar servers in de mate dat zij dat passend acht. Indien Warner Bros. Online geheel naar eigen oordeel vindt dat zich een schending van deze Gebruiksvoorwaarden heeft voorgedaan, dan mag zij om het even welke mededeling, of e-mails bewerken of wijzigen, het materiaal voorgoed verwijderen, gebruikers waarschuwen, gebruikers en wachtwoorden schorsen, accounts stopzetten of andere correctieve maatregelen nemen die zij passend acht. Warner Bros. Online werkt volledig samen met de bevoegde overheden en geeft volledig gevolg aan een gerechtelijk bevel waarbij Warner Bros. Online wordt verzocht of bevolen de identiteit bekend te maken van om het even welke persoon die e-mails verzendt of materiaal publiceert of anderszins beschikbaar stelt waarvan wordt gemeend dat ze deze Gebruiksvoorwaarden schenden. DOOR DEZE OVEREENKOMST TE AANVAARDEN, DOET U AFSTAND VAN EN VRIJWAART U WARNER BROS. ONLINE VAN 0M HET EVEN WELKE VORDERINGEN DIE VOORTVLOEIEN UIT 0M HET EVEN WELKE ACTIE ONDERNOMEN DOOR WARNER BROS ONLINE TIJDENS 0F ALS GEVOLG VAN HAAR ONDERZOEK EN/OF UIT 0M HET EVEN WELKE ACTIE ONDERNOMEN ALS GEVOLG VAN ONDERZOEK DOOR WARNER BROS. ONLINE 0F DOOR DE BEVOEGDE INSTANTIES. BOVENGENOEMDE BEPALINGEN ZIJN ALLEEN VAN TOEPASSING OP U VOORZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT.

Service

0m deze Site te gebruiken, moet u toegang hebben tot het World Wide Web en de vergoeding betalen die verbonden is aan die toegang. U moet zorgen voor alle nodige uitrusting om de Site aan te sluiten op het World Wide Web (inclusief computer, modem en/of andere toegangsapparatuur).

Warner Bros.Online behoudt zich het recht voor om deze volledige of om het even welk deel van deze Site en/of om het even welke software, voorzieningen en diensten op deze Site tijdelijk of voorgoed te wijzigen of stop te zetten, met of zonder voorafgaand bericht, en/of algemene richtlijnen en beperkingen te bepalen inzake het gebruik ervan.

PlaatseIijke voorschriften

Warner Bros. Online doet geen enkele verklaring dat Materiaal of andere inhoud op de Site geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten de Benelux. Indien u beslist om de Site te bezoeken vanuit andere locaties, dan doet u dat op eigen initiatief en op eigen risico. Het is uw verantwoordelijkheid de lokale wetgeving na te leven, indien en voorzover de lokale wetgeving van toepassing is. U gaat er in het bijzonder mee akkoord alle toepasselijke wetten na te leven betreffende transmissie van technische gegevens die worden uitgevoerd uit de Verenigde Staten of het land waarin u woont.

Vrijwaring

U stemt ermee in Warner Bros. Online en zijn kaderleden, bestuurders, werknemers, lasthebbers, distributeurs en geaffilieerde ondernemingen te vrijwaren van, en schadeloos te stellen voor, om het even welke vorderingen, eisen, kosten of uitgaven, met inbegrip van redelijke erelonen van een advocaat, welke voortvloeien uit een inbreuk die u pleegt op om het even welke van de voorgaande bepalingen, verklaringen of garanties, en/of uit de plaatsing of transmissie, door u, van om het even welke inhoud op servers van Warner Bros. Online, en/of uit enig gebruik van uw account.

Sites van derden

Deze Site kan links bevatten naar andere sites op het Internet. Die sites kunnen informatie of materiaal bevatten die of dat sommige mensen ongepast of aanstootgevend kunnen vinden. Die andere sites staan niet onder controle van Warner Bros. Online, en u erkent dat Warner Bros. Online (ongeacht of zulke sites op enigerlei wijze geaffilieerd zijn met Warner Bros. Online) niet aansprakelijk is voor de nauwkeurigheid, de naleving van het auteursrecht, de wettelijkheid, de fatsoenlijkheid of enig ander aspect van de inhoud van die sites. Het opnemen van een dergelijke link betekent niet dat Warner Bros. Online de site onderschrijft en houdt evenmin enige connectie met de exploitanten ervan in.

Warner Bros. Online kan niet verzekeren dat u tevreden zult zijn over om het even welke producten of diensten die u koopt bij een site van een derde die een link bevat naar Warner Bros. Online of waarnaar Warner Bros. Online een link bevat, aangezien andere winkelkanalen eigendom zijn van en geëxploiteerd worden door zelfstandige detailhandelaars. Warner Bros Online biedt geen enkele garantie voor deze koopwaar en heeft geen stappen ondernomen om de nauwkeurigheid of betrouwbaarheid van enige informatie op zulke sites van derden te controleren. Warner Bros. Online formuleert geen verklaringen of garanties betreffende de veiligheid van om het even welke informatie (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, creditkaartinformatie en andere persoonlijke informatie) waarom een derde u kan verzoeken, en u doet onherroepelijk afstand van elke vordering tegen ons met betrekking tot zulke sites. Wij moedigen u ten stelligste aan om elke nasporing te doen die u nodig of passend acht alvorens enige transactie te doen met een van die derden,

Eigen on-linediensten

0m het even welk deel van deze Site waartoe u toegang hebt via een eigen on-linedienst is onderworpen aan de regels, beleidslijnen en richtlijnen van die eigen on-linedienst.

Jurisdictionele aangelegenheden

Het Materiaal en alle andere inhoud op deze Site worden alleen aangeboden om amusement en informatie te bieden en om programma's, films, muziek en andere producten te promoten die verkrijgbaar zijn in de Benelux. De Site wordt gecontroleerd en geëxploiteerd door Warner Bros. Online vanuit haar kantoren in het Verenigd Koninkrijk.

Indien om het even welke bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, of om welke reden ook niet-uitvoerbaar is, dan wordt die bepaling geacht geen deel uit te maken van deze overeenkomst en heeft zij geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van om het even welke overige bepalingen. Dit is de volledige overeenkomst tussen de partijen betreffende de hierin vervatte aangelegenheden. ​